بافت تاریخی یزدwww.memarcad.ir

 

ارزيابي وضع موجود و طرح پيشنهادي بافت تاريخي يزد از نظر دسترسي
به خدمات اورژانس با استفاده از تحليل شبكه

گوشه ای از مطلب:

چكيده
دسترسي به خدمات درماني بالاخص اورژانس، نيازمند توجه ويژه به ساختار شبكه ارتباطي است . بنابراين،
در طرحهاي شهري به خصوص براي بافتهاي قديمي و فرسوده، توجه جدي به اين نكته ضروري است. در اين
پژوهش، با استفاده از تلفيق سامانة اطلاعات جغرافيايي و روش تحليل شبكه وضعيت دسترسي ساكنين بافت
تاريخي يزد به خدمات اورژانس، در شرايط عادي و همچنين امكان بروز اختلال در شبكة ارتباطي، در وضع
موجود و طرح پيشنهادي حفاظت جامع بافت تاريخي يزد، ارزيابي و مقايسه شده است. نتايج حاكي از آن است
كه در وضع موجود بافت تاريخي يزد، قسمتهاي اعظمي از آن نميتوانند در زمان استاندارد به خدمات اورژانس
دسترسي داشته باشند، ضمن اينكه در صورت بروز اختلال در بخشي از شبكة ترافيكي، مسيرهاي بهينة جايگزين
براي استفاده در مواقع اضطراري وجود ندارد. طرح پيشنهادي جامع حفاظت بافت تاريخي يزد تا حد زيادي بر
مشكل زمان دسترسي ساكنين به خدمات اورژانس فائق آمده و اين زمان را به استانداردهاي موجود نزديك نموده
است. اما همچنان قسمتهايي از بافت تحت پوشش كامل اين خدمات در زمانهاي استاندارد نيستند. بنابراين، در
صورت امكان، يك تجديد نظر كلي در ساختار شبكة ارتباطي بافتهاي مشكل دار و اصلاح مجدد شبكة معابر
آن، در غير اين صورت، مكانيابي يك مركز اورژانس جديد طبق اصول و ضوابط مكانيابي، ميتواند در حل اين
مشكل راهگشا باشد.

نقش شبكه ارتباطي
شكل گيري بافت يك شهر به طور مستقيم به شبكه معابر آن ارتباط دارد  راهها و شبكههاي ارتباطي يك شهر را ميتوان از مهمترين ويژگيهاي آن دانست كه بازتاب كالبدي مفهوم نياز به دسترسي هستند.

این فایل شامل:

  • چكيده

  • واژه هاي كليدي

  •  مقدمه

  •  مواد و روش ها

  • معرفي اجمالي بافت تاريخي

  • مباني و مفاهيم

  • تحليل يافته ها

  •  نتيجه گيري

  • منابع

 

جهت دانلود بر روی آیکون زیر کلیک نمائید.

دانلود مقاله www.memarcad.ir

رمز فایل:

memarcad.com

5/5 - (1 امتیاز)

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here