ویژگی های معماری بومی مناطق گرم و خشک

  0
  1304

  ویژگی های معماری بومی مناطق گرم و خشک-(www.memarcad.com)

  ویژگی های معماری بومی مناطق گرم و خشک

   

  این فایل به صورت word می باشد و قابل ویرایش است.

  گوشه ای از مطلب :

  ساکنان مناطق گرم و خشک با اتخاذ تدابیر ذیل به مشکلات آب و هوایی این مناطق فائق می آمدند. 1) بطور کلی ساختمانهای اینگونه مناطق با مصالحی از قبیل خشت و گل که ظرفیت حرارتی زیادی دارند بنا شده اند. 2) پلان ساختمانها تا حد امکان متراکم و فشرده بوده و کوشش گردیده تا آنجا که ممکن است سطح خارجی ساختمانها به نسبت حجم آنها کم باشد. 3) معمولاً ساختمانها در بافتهای متراکم و مجموعه های بسیار فشرده بنا گردیده اند بدین شکل کوشش شده است تا بیشترین سایه ممکن بر سطوح خارجی ایجاد گردد. 4) در بیشتر نواحی اینگونه مناطق بدلیل کمبود بارندگی و در نتیجه کمبود چوب سقف ساختمانها به شکل خرپشته، طاق یا گنبد و بدون هیچگونه اسکلت و از خشت خام و گل ساخته شده است. 5) به منظور تقلیل هر چه بیشتر حرارت ایجاد شده در دیوارها در اثر تابش آفتاب بر آنها، معمولاً سطوح خارجی سفیدکاری شده است. 6) تعداد و مساحت پنجره ساختمانها در اینگونه مناطق به حداقل ممکن کاهش داده شده است و پنجره ها در قسمت های فوقانی دیوارها نصب شده اند. 7) در مناطق گرم و خشک از ایجاد کوران و ورود هوای خارجی به داخل ساختمان از طریق پنجره ها یا قسمت های باز شو جلوگیری بعمل می آید. 8) استفاده از حیاط های داخلی مشجر و معطوف نمودن فضاهای زندگی به این حیاطها یکی از عمده ترین مشخصات معماری در مناطق گرم و خشک است. 9) جهت استقرار ساختمانها در این مناطق، جنوبی یا جنوب شرقی است. این جهت از نظر کنترل و به حداقل رساندن نفوذ گرمای ناشی از تابش آفتاب در بعد از ظهر بداخل ساختمان مناسب ترین جهت می باشد.

  این فایل شامل :

  • خانه در اقلیم گرم و خشک

  • تأثیر جهت و نوع بازشو پنجره

  • موقعیت پنجره و تأثیر آن در وضعیت تهویه طبیعی

  • نیاز به تهویه ساختمان در اقلیم گرم و خشک

  • سایه بانهای متحرک و ثابت

  • سایه بان

  • تأ ثیر جهت پنجره

  • تابش آفتاب بر پنجره

  • تأثیر رنگ خارجی

  • تابش آفتاب بر بام

  • رابطه ضخامت دیوار، ظرفیت حرارتی و وضعیت گرمایی هوای داخل

  • ظرفیت حرارتی

  • تابش آفتاب بر انواع دیوار

  • منابع