دانلود مطالعات و مبانی نظری خانه سالمندان

  0
  1903

  مطالعات خانه سالمندان-(www.memarcad.com)

  خانه سالمندان

   

  این فایل به صورت word و شامل 150 صفحه می باشد و قابل ویرایش است.

  گوشه ای از مطلب :

  خانه یاسرای سالمندان، مرکزی است که به صورت شبانه روزی ومتناسب باوضعیت جسمانی وروانی سالمندان جهت زندگی،نگهداری وارائه خدمات توانبخشی،تاسیس ومورداستفاده سالمندان قرارمی گیرد.این مراکز،ضمن فراهم ساختن امکاناتی برای انجام فعالیتهای سالمندان باعث ایجادخلاقیت،استقلال وبازگشت اعتمادبه نفس ازدست رفته درآنان می شود.پرداختن به مسائل سالمندان ومعلولین با توجه به صنعتی شدن جوامعو تبعات
  اقتصادی- فرهنگی و اخلاقی آن، بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد. باید امکانات بسیاری برای این افراد فراهم آید تا در حد امکان به نیازهای روانی، اجتماعی و جسمانی آنها پاسخ داده شود. بدین منظور ایجاد فضایی آرام و بدون تنش میتواند آرامش بخش روح و روان سالمندان باشد. در این تحقیق سعی شده که در ابتدا با بررسی ویژگیهای روانی، احساسی و شخصیتی افراد سالمند و با در نظر گرفتن محدودیتهای فیزیکی و جسمی آنها، توصیه هایی برای مناسب سازی محیط زندگی آنهاارائه شود، وبراساس این مطالعات ومعیارهای طراحی معماری خانه سالمندان وبررسی نمونه های موردی ومطالعه آنهاطبق استانداردها طرحی ارائه نمایم که بتواندجوابگوی نیازهای سالمندان ومعلولین وتامین آسایش وبهداشت وایمنی آنان باشد.درطراحی مکانهای

  عمومی و ساختمان های مسکونی بایستی حداقل خدمات و امکانات به طور یکسان در اختیار تمام اقشار قرار گیرد و در عین حال تنوع وامکان انتخاب متفاوت رابرای گروههای مختلف جامعه فراهم سازد. طراحی وارائه گونه ای ازمعماری مطلوب یک شهرمی باشدکه برای معلولین وافراددارای ناتوانی های حسی-حرکتی ،دعوت کننده وقابل دسترس باشدومانعی درحرکات ورفت وآمدهای روزمره آنان ایجادنکند. ازآنجاکه زندگی افرادکم توان جسمی-حرکتی و سالمندان با محدودیتهای خاصی مواجه است که موجب اختلال در رابطه فرد با محیط می گردد، سازگار نمودن محیط با شرایط آنها ضروری می نماید. بنا به برآورد سازمان ملل متحد، بیش از10%جمعیت جهان باگونه ای کم توانی مواجهند. بنابه دلایل متفاوتی مانند جنگ، زلزله،ت صادف، بیماری و شیوه تحرک غیراصولی، با سیر فزاینده آمار کم توانان جسمی-حرکتی درجامعه مواجه هستیم. علاوه بر این ،گروههایی نظیرسالمندان و سایر افرادی که به دلایلی موقتا دچار محدودیت حرکتی می شوندپ س رعایت ضوابط مطرح شده برای سالمندان و معلولین از جمله موارد ضروری در طراحی های معماری و خصوصا فضای سبز می باشد که ما طراحان و معماران باید در طراحی های خود به آنها عمل کنیم تا محیطی مناسب و قابل استفاده و لذت بخش را برای آنان به وجود آوریم چرا که خود ما نیز روزی جزو این قشر از جامعه محسوب خواهیم شد.

  این فایل شامل :

  • فصل اول: کلیات

  • طرح مسئله

  • ضرورت ایجادخانه سالمندان

  • اهداف تحقیق

  • شناخت مفاهیم پایه

  • اطلاعات اساسی مربوط به سالمندان

  • ویژگی های فیزیکی سالمندان

  • ویژگی های روانی مؤثردردوره سالمندی

  • نیازسالمندان

  • بررسی جمعیت سالمندان

  • ۱رشدجمعیت سالمندان درایران

  • جمعیت سالمندان درجهان

  • مراکزنگهداری ازسالمندان وپیدایش اولین مراکز

  • مراکزشبانه روزی نگهداری ازسالمندان

  • دهکده های سالمندی

  • مراکزخدماتی روزانه سالمندان

  • مزایا و معایب خانه سالمندان

  • فصل دوم:معیار ها و احکام طراحی

  • ضوابط عمومی طراحی معماری-کلیات

  • سطوح

  • سطوح شیبدار

  • بازشو

  • در

  • پنجره

  • میله دستگرد

  • علائم.وتجهیزات

  • پله

  • آسانسور

  • راهرو

  • سرویس بهداشتی

  • سایرمقررات

  • سایر توصیه ها

  • فصل سوم:مطالعات ابعاد و استانداردها

  • الزامات طراحی

  • ضوابط کلی

  • مکانیابی

  • سرانه

  • سطوح کف

  • فضاهای اصلی

  • فضای ورودی

  • فضای انتظار

  • فضای پذیرش

  • فضای اداری

  • فضای درمانی

  • فضای مشترک عمومی

  • نشیمن

  • کتابخانه

  • اتاق غذاخوری

  • نمازخانه

  • فضای ورزشی

  • فضای سکونتی وبهداشتی

  • اتاق خواب

  • سرویس بهداشتی

  • حمام

  • فضای ارتباطی

  • پله

  • آسانسور

  • راهرو

  • بازشو

  • در

  • پنجره

  • فضای خدماتی

  • آشپزخانه

  • رختشویخانه

  • انباری

  • موتورخانه

  • فضای نگهداری متوفیان

  • فضای بازعمومی

  • سایرمقررات

  • اندازه های آنتروپومتری وارگونومی

  • فصل چهارم:بررسی نمونه های موردی

  • آسایشگاه سالمندان نمونه داخلی

  • آسایشگاه خیریه کهریزک

  • سرای جهاندیدگان مهر لارستان

  • موسسه خیریه الزهرا

  • سایشگاه سالمندان نمونه خارجی

  • مجموعه Meadowlark Hills

  • مرکزسالمندان درریکوزنتاکاتا از کنگو کوما

  • فصل پنجم:برنامه ریزی فیزیکی خانه سالمندان

  • برنامه ی فیزیکی خانه سالمندان

  • جانمایی وابعادواندازه فضاها

  • سرانه هرکدام ازبخش های خاله سالمندان

  • جداول برنامه فیزیکی خانه سالمندان

  • فصل ششم:اقلیم منطقه

  • تاثیراقلیم درمعماری

  • تقسیمات اقلیمی وتیپولوژی معماری

  • جغرافیای طبیعی استان فارس

  • جغرافیای سیاسی استان فارس

  • آب وهوای استان فارس

  • جغرافیای طبیعی شیراز

  • آب وهوای شیراز

  • فصل هفتم:مکان یابی(تحلیل سایت)

  • موقعیت محدوده

  • کاربری های اطراف سایت

  • ابعادزمین

  • محورسایت

  • ورودی اصلی وفرعی

  • شیب زمین

  • بادسردزمستان وبادمطلوب

  • نورمطلوب ومزاحم

  • فیلترصوتی

  • دیدومنظر

  • فصل هشتم:طرح پیشنهادی

  • معرفی طرح

  • اهداف کلی طرح

  • طرح جامع فیزیکی

  • ابعادوسهم فضاها

  • حوزه های کارکردی طرح

  • پذیرش وارزشیابی وپذیرفتن سالمندان

  • ایده پردازی(ایده های طرح)

  • سیستم سازه

  • مرحله طراحی وارائه طرح نهایی

  • پیوستها

  • برش

  • نمای شمالی

  • نمای جنوبی

  • منابع و مأخذ

  این مطلب در 11 مهر ماه 1397 به روز رسانی شده است.

  موفق باشید.