پاورپوینت بررسی مدل هنسن در شهرسازی

  0
  1363

   پاورپوینت بررسی مدل هنسن در شهرسازی (www.memarcad.com)

  مدل هنسن در شهرسازی

   

  این فایل به صورت پاورپوینت و شامل 25 اسلاید می باشد که قابل ویرایش است.

   

  گوشه ای از مطلب:

  žاصولاً در برنامه ریزی، مدل ها ابزاری در جهت پیش بینی، تخمین، برآورد و تست سیاست ها هستند.مدل نمادی از واقعیت است که مهمترین ویژگی های وضعیت دنیای واقعی را به صورت ساده و کلی بیان می دارد و وسیله ای است در دست برنامه ریز، برای ارایه واقعیاتی که در دنیای خارج وجود دارند که در نتیجه فرصت محاسبه تغییرات برای برنامه ریز فراهم می گردد.مدل های جاذبه ای تقریبا بیش از هر مدل ریاضی دیگری در مطالعات برنامه ریزی و حمل و نقل بکار برده شده است.مدل های جاذبه ای بر اساس روابطی که در زمینه علوم فیزیکی کشف و در علوم اجتماعی بکار برده شده، بوجود آمده اند. علت نام گذاری خاص این مدلها این است که در آن روابط متقابل انسانی بر اساس مفهوم جاذبه نیوتونی استوار گردیده است.مدل هنسن در سال 1959 در آمریکا توسط فردی به نام ”هنسن“ ابداع شد و یکی از نخستین نمونه های کاربردی در امر پیش بینی مکان جمعیت است. مدل هنسن مدلی است جهت تخصیص مازاد جمعیت به مناطق مختلف.  مدل هنسن مدلی مکانی است که برای پیش بینی مکان جمعیت طراحی شده است. یعنی تعیین می کند که جمعیت مازاد در آینده در زون های مختـلف به چه صـورت پخش می شود.این مدل بر این فرض استـوار است که دسترسی به اشتـغال عامل مهمی در تعـیین مکان جمعیت است.در واقع این مدل یک مدل صرفا جاذبه ای نیست، زیرا بر اساس روابط متقابل میان مناطق ساخته نشده است.هنسن برای اینکه شاخص ها در مدل بیشتر جواب بدهد و دقت آن بیشتر شود هر منطقه را به مقیاس های کوچکتری که به آنها زون (ناحیه)گفته می شود تقسیم کرد.پتانـسیل توسعه را می توان به عنوان میزان جاذبه هر منطقـه بر اساس اشتغال و مقدار زمـین مناسـب برای توسعه مناطق مسکـونی تصـور نمود. جمعیت براساس پتانسیل نسبـی توسعه هر منطقه به مناطق تخصیص داده می شود .

  این فایل شامل:

  • žمقدمه

  • žپیشینه مدل

  • žمدل هنسن

  • žشمای کلی مدل

  • žمثال

  • žمزایا و محدودیت ها

  • منابع

  5000 تومان – خرید