پاورپوینت تحلیل مجموعه زندیه

  0
  1542

  (memarcad.com)طرح زند یه

  مجموعه زندیه

  این فایل یه صورت پاورپوینت بوده که شامل 34 اسلاید بوده و قابل ویرایش است.

   

  گوشه ای از مطلب:

  اغلب مورخین اسلامی احداث شهر شیراز را با اشاره به اینکه قبلا در این محل وحوالی آن آبادی وشهریوجود داشته به قرن اول هجری یعنی زمان خلفای اموی نسبت میدهند اما شواهد نشان میدهد پیش از این در همین دشت شهر یا محلی با همین نام وجود داشته است . وجود آثاری چون قصر ابونصر در کوهایشرقی شیراز که قدمت آن تا دوره اشکانیان میرسد ونقوش برجسته «برمدلک» به فاصله چند کیلومتر درشرق قصر ابونصر که از آثار دوره ساسانی است.

  توسعه شیراز در زمان اعراب شروع شده استواین گسترش گرچه باشرایط جغرافیایی خوب منطقه صورت گرفته استولی دلایل نضامی درآن تاثیری داشته اند(اعراب پس از تسخیر شیرازبه قصد رسیدن به استخر ناچار بودند که از کوههای شمالی که مرتفع هستندوفقط در دو نقطه تنگ الله اکبر وتنگ سعدی دارای شکافند عبور کنند.

  توجه به نحوه توزیع وفشردگی عناصر شهری در مجموعه کریم خانی موید این نکته است که ظراحی انهادر محدوده ای از پیش تعیین شده ودر داخل بافت صدمه دیده شهری قرار گرفته است ابنیه حکومتی غالبابرروی محور منتهی به باغشاه وبه جای باغ ها وبناهای ویران شده صفوی وزندی احداث شده اند قدیمی ترین اطلاعاتی که در مورداین میدان دردست است مربوط به زمان سلغریان است (سال543هجری ق)که در زمان اتابک سنقر سرسلسله سلغریان مسجد،آب انبار وچهار بازار به نام سنقر در این محله وجودداشته است.

  ساختمان های کریم خانی که عبارت از بازار،مسجد،آب انبارها،دیوانخانه ومیدان ارگ ،اندرون وباغ ومدرسه حکومتی وخانه های بزرگان زند بوده است ،در گوشه شمال غرب شهر در محلات«درشاهزاده» ومیدان شاه قرار گرفته اند این نکته را باید در نظر داشت که هنگام ساختن این عمارات در محل آنها زمین بکر وخالی نبوده است وقسمت اعظم ابنیه دوره صفویه مانند بازار داوودخان وقیصریه،سرای مولتانیان وقصر امام قلی خان در همین حوالی بوده است .این محله از جانب شمال وشمال شرقی به حصار شهر واز جنوب ومغرب به محلات اسحاق بیگ وبالا کفت وبازار مرغ ومیدان شاه وبازار نو می باشد.

  اراضی حاشیه ای مجموعه کریم خانی عموما دارای کاربری مسکونی هستند هرچند در میان آنها لکه هایی ازکاربری تجاری و کارگاهی در مقیاس محدودبه چشم میخورد تنها در بخش جنوبی محدوده است که کاربری تجاری گسترش یافته است وتا بخش های جنوبی بافت قدیم ادامه یافته است .متقابلا در داخل محدوده تقریبا زمینی باکاربری مسکونی دیده نمیشود .

   

  این فایل شامل:

  • تاریخچه شیراز

  • نقشه بافت قدیمی شیراز ومحلات آن

  • تاریخچه مجموعه زندیه

  • تحول تاریخی ساختار شهری شیراز در دوره های متفاوت

  • تحول تاریخی ساختار شهری شیراز در دوره اتابکان فارس

  • تحول تاریخی ساختار شهری شیراز در دوره صفویه

  • تحول تاریخی ساختار شهری شیراز در دوره زندیه

  • موقعیت محدوده طرح در بافت قدیمی نسبت به شهر شیراز

  • شناخت وضع موجود مجموعه زندیه

  • کاربری اراضی

  • کیفیت ابنیه