پاورپوینت بررسی شهر در محدوده طبیعی و ناحیه ای

  0
  1311

  پاورپوینت محدوده شهر در منطقه طبیعی و ناحیه ای(www.memarcad.com)

   

  بررسی شهر در محدوده طبیعی و ناحیه ای

   

  این فایل به صورت پاورپوینت و شامل 30 اسلاید می باشد که قابل ویرایش است.

   

  گوشه ای از مطلب:

  ارزیابی موقعیتی سرآغاز شناخت جغرافیایی شهر است که این ارزیابی به کمک نقشه هایی در    مقیاس های متفاوت انجام و به تبیین موقع وو مکان و مقر جغرافیایی شهر منتهی می شود .

  موقع جغرافیایی :موقع جغرافیایی شهر بیانگر وضعی است که شهر نسبت به طرق ارتباطی ،راهها، و معبر طبیعی موجود در ناحیه میتواند داشته باشد .

  مهمترین الگوی موقع جغرافیایی ((موقع چهاراهی )) است که در چنین موقعی طرق ارتباطی همه متوجه شهر است و ارتباز شهر را با پیرامون و شهرهای دیگرل ناحیه برقرار میکند ، به گسترش بازار و بازرگانی میپردازدو به شهر مرکزیت میبخشد .

  لیون دیگر شهر چهارراهی است که در محل تلاقی خاکهای نامشابه با ارزش اقتصادی متفاوت جایگزین شده است .این شهر در پیوستگاه دو رودخانه سن و رن بوده و توانسته است از معابر سهل العبور از کنار جنوبی مرتفعات توده مرکزی فرانسه خود را با حوضه رودخانه گاری در ارتباط بدارد.در مغرب لیون سنگ های متبلوری از شیست و گرانیت وجود دارد که برای توسعه تاکستانها و باغات میوه و جنگل مساعد بوده و در عین ال برای پرورش حیوانات هم مناسب است .

  همگرايي راه هاي شوسه وراه آهن و راه آبي بر نقطه معيني و گره خوردگي آنها در سرپلي همچو موقعيت چهارراهي را براي شهرها ايجاد مي كند.همچنين موقعيتي ومكان يابي شهربر سر پلي هميشه نقش نظامي و دفاعي را براي شهرها ايفا مي كرده است .

  گوياترين شهر در ايران كه موقعيت چهارراهي رودخانه كنار دارد اهواز است .اهواز به عنوان مترو پل ناحيه اي در جلگه متجانس خوزستان ,در كنار رودخانه ي كارون در نقطه همگرايي وپيوستگاه راه آبي , شوسه وآهن جايگذين شده وگره خوردگي راهها در سرپل اهواز موقعيت چهارراهي ويژه يي به شهرداده است.

  موقع شهرها در كنار درياها موقعيتي است در نقطه تماس و تلاقي دو محيط جغرافيايي ناهمسان خشكي و آب كه در زمينه حمل و نقل از تكنين مغاير و متفاوتي استفاده مي كنند بعلاوه اين شهرها در مرز دو قلمرو جغرافيايي نامتشابهي تكوين يافته اندكه توليد يكي مكمل ديگري است.

  برخی از بنادر در گذشته صرفا به اعتبار شرایط جغرافیایی خلیجی مقر خود را برگزیده اند بی آنکه به شرایط جغرافیایی ناظر در پشت بندر و خشکی ها در آینده توجه داشته باشند.ریودو ژانیرو و بندر ژن در ایتالیا از جمله از این بنادر هستند.امروزه شهرهایی که مکان ابتدایی آنها مراکز اداری ,بازرگانی و فرهنگی و … را کنار هم دارد,به علت چشم انداز جغرافیایی نازیبا و اهمیت سابق را ندارد.

   

  این فایل شامل:

  • مقدمه

  • موقع جغرافیایی شهرها و اشکال آن

  • موقع چهارراهی شهر در مرز تماس نواحی پرولوژيكي متباین

  • شهرهاي چهارراهي رودخانه كنار

  • موقع جغرافيايي شهرهاي دريا كنار

  • شهر های ساحلی ریزشگاه رودخانه ها

  • شکوفایی مکان جغرافیایی شهرها

  • منابع

  5000 تومان – خرید