دانلود مقاله بررسی نقش حمل و نقل کابلی به عنوان وسیله حمل و نقل عمومی شهري در کاهش ترافیک شهرهاي بزرگwww.memarcad.ir

 

 

نقش حمل و نقل کابلی در کاهش ترافیک شهرهاي بزرگ

 

گوشه ای از مطلب :

 

دسترسی به حمل و نقل ایمن، راحت و کم هزینه حق طبیعی هر شهروند محسوب
می شود و همین مساله کیفیت زندگی در مناطق شهري را مشخص می کند. براي بخش
صنایع و خدمات نیز حمل و نقل پشتوانه مهمی است. سیستم حمل و نقل در دنیاي امروز، روز
به روز بیش تر رشد می کند. گوندولاها یا سیستم هاي حمل و نقل کابلی سیستم هاي حمل و
نقل جدیدي هستند که یک کابین بدون موتور توسط یک کابل فولادي کالاها و مسافرین را
جابجا می کند. مقاله حاضر سعی دارد براي کنترل بخشی از ترافیک شهري، سیستم حمل و
نقل کابلی را به عنوان مکمل و در کنار سایر سیستم هاي حمل و نقل شهري به عنوان تسهیل
کننده رفت و آمد پیشنهاد کند. بدین منظور و چون در کشور ایران نمونه موردي حمل ونقل
کابلی به عنوان سیستم حمل و نقل عمومی در شهر وجود ندارد و فقط از سیستم هاي کابلی به
عنوان یک وسیله تفریحی عموماً در مناطق گردشگري استفاده شده است در این مقاله به دو
تجربه موفق پیاده شده در دو کشور کلمبیا و ونزوئلا پرداخته شده و مزایاي استفاده از این
سیستم مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته تا در صورت پایین بودن هزینه هاي اجرایی این طرح و
سنجش میزان عملی بودن آن درکلان شهرها از جمله شهر تبریز، شهر اولین ها، در قسمتی از
مناطق شلوغ و پرتردد شهر به عنوان گره گشا در ترافیک پیچیده شهر استفاده گردد.

این فایل شامل:

 • چکیده

 • واژه های کلیدی

 • مقدمه

 • مبانی نظری

 • روش پژوهش

 • مدل تحلیلی تحقیق

 • مدل کلاسیک حمل و نقل

 • پیشینه هاي انجام شده تحقیق

 • سیستم هاي حمل و نقل کابلی مهم

 • سیستم هاي حمل و نقل کابلی آینده

 • بحث و یافته ها

 • توسعه و گسترش حمل و نقل

 • نتیجه گیري

 • منابع و مآخذ

 

 

جهت دانلود بر روی آیکون زیر کلیک نمائید.

دانلود مقالهwww.memarcad.ir

 

رمز فایل

memarcad.com

Rate this post

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here