دانلود مقاله تحلیل تطبیقی مبلمان شهری حاشیه کارون و زاینده رود www.memarcad.ir

تحليل تطبيقي مبلمان شهري حاشيه کارون و زاينده رود

 

گوشه ای از مطلب:

لازمة سلامت روحي و رواني و نتيجتاً جسمي شهروندان و افراد يک جامعة شهریبهخصوص کلانشهرها برخوردار بودن
آن شهر از فضاهای دلانگيز، جذاب و زيباست. بدون ترديد در کلانشهرهايي مانند اصفهان و اهواز که کمبود زمينهای
شهری مستعد و در دسترس، ايجاد چنين فضاهايي را با محدوديت مواجه کرده، حاشيه رودخانهها بهدلايل مختلف طبيعي
و انساني ميتواند به خوبي اين نقش را ايفا کرده و به عنوان جايگاه اوقات فراغت، عاملي مهم در ايجاد شور و نشاط و
توسعة روابط اجتماعي شهروندان باشد. از طرف ديگر تجهيزات و مبلمان شهری مناسب نيز جزء لاينفکي از چنين
فضاهايي بوده که مطالعه و پژوهش در زمينة شناخت مشکلات و کاستيهای آن ضروری به نظر ميرسد و يکي از
مواردی که ميتواند در اين زمينه بسيار راهگشا و مثمرثمر باشد، انجام مطالعات تطبيقي از نمونههای مشابه و استفاده از
تجربيات و دستاوردهای ديگران در زمينة مورد بحث است. در اين پژوهش با استفاده از روش های توصيفي- تحليلي و
به کمک پيمايش ميداني و انجام نظر خواهي از کاربران، مبلمان شهری فضاهای تفريحي حاشيه کارون و زايندهرود
مورد مطالعه و تطبيق قرار گرفته و کاستيها و مزايا و کلاً عملکرد هر کدام از نظر کمي و کيفي، مکان يابي و آرايش
فضايي و همچنين جلب رضايت کاربران و… موشکافي شده است.

برای سکونت و زندگي، شهر خانه ای است بزرگ و همان گونه که خانه بايد از صفات و مزايايي برخوردار باشد تا
سکونت و زندگي را مطلوب و آسايشبخش سازد، شهر نيز بايد دارای کيفيات و ويژگي هايي برای تأمين آسايش و راحتي

شهروندان باشدو نيز مانندخانه محيطي گرم و دلپذير که زندگي را مرفه و مطلوب سازد.

این فایل شامل:

 • چکیده

 • واژه هاي کليدي

 • مقدمه

 • داده ها و روش ها

 • قلمرو پژوهش

 • مباني نظري

 • لزوم مطالعات تطبيقي در برنامه ريزيشهري

 • بحث

 • کيفيت انواع مبلمان

 • توجه به نيازهاي اقشار مختلف

 • عوامل مؤثر بر استفاده از مبلمان

 • مسائل و مشکلات مبلمان موجود

 • نتيجه گيري

 • پيشنهادات

 • منابع و مآخذ

 

جهت دانلود بر روی آیکون زیر کلیک نمائید:

 

دانلود مقاله www.memarcad.ir

رمز فایل:

memarcad.com

Rate this post

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here