دانلود مقاله حمل ونقل عمومیwww.memarcad.ir

عوامل مؤثر بر زمان سفر در سيستم حمل ونقل عمومي و پيش بيني زمان سفر

 

گوشه ای از مطلب :

با توسعه سيستم هاي حمل ونقل هوشمند، فرآيند برنامه ريزي سيستم هاي حمل ونقل عمومي مانند اتوبوس و قطار شهري از حالت استاتيك ( برنامه ريزي بر اساس داده هاي گذشته) به حالت پويا ( برنامه ريزي براساس داده هاي گذشته ولحظه اي) تغيير كرده است. در هر دو فرآيند فوق، زمان سفر به عنوان مهم ترين پارامتر برنامه ريزي محسوب ميشو د. در بيشتر مطالعات گذشته حوزه برنام هريزي حم لونقل عمومي، مبناي برآورد زمان سفر، استفاده از رويكرد توزيع هاي احتمالي بوده اس ت. اما پي شبيني دقيق و صحيح زمان سفر نيازمند توسعه مدلهاي پي شبيني متناسب با هر نوع فرآين د
برنامه ريزي و بر اساس تأثير متغيرهاي مؤثر بر زمان سفر است.

حمل ونقل عمومي در شهرها يكي از مهم ترين بخشهاي خدمت رساني به شمار مي آيد . سيستم هاي حمل ونقل عمومي نظير حمل ونقل اتوبوسراني و قطار شهري به دليل هزينه هاي كم
راه اندازي ، انعطاف پذيري مطلوب در عمل ، توان قابل ملاحظه در جابجايي مسافران و هزينه هاي ناچيز سفر، نقش ويژه اي در جابجايي ساكنان شهرها و حل مشكلات شهرهاي بزرگ دارند.

از ميان عاملهاي تأثيرگذار معرفي شده بر زمان سفر، شرايط ترافيكي مهم ترين بخش تغييرپذير و تأثيرگذار بر زمان سفر است. سرعت وسايل نقليه در يك مسير، در كنار متغيرهاي ترافيكي ديگر مانند
تردد (جريان) ، چگالي ، حجم و يا ضريب اشغال، ازدحام و يا باز بودن مسير را نشان مي دهد. تعاريف و روابط متعددي براي محاسبه هر يك از متغيرهاي ترافيكي ارايه شده است

این فایل شامل :

 • چكيده

 • واژه هاي كليدي

 • مقدمه

 • مرور ادبيات

 • متغيرهاي مؤثر بر اندازه گيري زمان سفر

 • متغيرهاي عمومي مؤثر بر زمان سفر

 • شرايط زماني و جوي

 • شرايط ترافيكي

 • شرايط مكاني سفر

 • متغيرهاي بالقوه مؤثر بر زمان سفر اتوبوسها

 • جمع آوري داده ها

 • جامعه و نمونه آماري

 • روشهاي جمع آوري داده ها

 • تحليل آماري داده ها

 • پيش بيني زمان سفر

 • تحليل آماري داده ها

 • عصبي مصنوعي

 • عصبي مصنوعي

 • پانویس ها

 • مراجع

 

رمز فایل:

memarcad.com

 

برای دانلود بر روی آیکون زیر کلیک نمائید:

دانلود مقاله www.memarcad.ir

Rate this post

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here