دانلود مقاله تداوم هویت در منظر شهریwww.memarcad.com

تداوم هویت در منظر شهری

 

این فایل به صورت pdf می باشد.

گوشه ای از مطلب:

چكيده
اگرچه “هويت” در مفهوم عام و كل آن، قدمتي طولاني و هم پاي تاريخ تمدن انسان دارد، اما پيشينه اين بحث در منظر شهري چندان با سابقه نيست. سهل و ممتنع بودن مفهوم هويت منظرشهري در فرايند شناخت و ادارك، پديدهاي چند بعدي و پيچيده را پيش روي ما قرار ميدهد. از آنجا كه شهر ويترين عرضه تفكرات جامعه به دنياي بيرون و بستر شكل گيري حيات مدني است، ارتباط هويت و منظر شهري به مقولهاي تأثيرگذار درعلوم مرتبط با اين حوزه تبديل شده و تلاش براي يافتن ماهيت و چيستي هويت منظر شهري جهت ارزيابي معيار سياستهاي مداخله كلان در شهرهاي امروز، امري ضروري است.

مقوله شهر
“هانري لوفبور”، شهر را شيئي فضايي ميداند كه پهنه و موقعيتي را اشغال كرده و بايد آنرا به مثابه يك شئ با فنون و روشهاي مختلف از جمله اقتصادي، سياسي، معيشتي و غيره مورد مطالعه قرار داد. در نظر او شهر به مثابه يك اثر هنري است. شهر نه سازمان يافته و نه نهادينه شده بلكه الگو يافته و به مالكيت گروههاي مختلف درآمده است. از اين رو شهر را بايد از اين دو جنبه مورد مطالعه قرار داد : بناهاي مختلف و زمانبندياي كه براي شهروندان خود به وجود ميآورند. “لوكوربوزيه”، چهار كاركرد اساسي حاكم بر سازمان شهري را سكونت، كار، تفريح و حمل و نقل معرفي ميكند.

هويت و منظر شهري
ابعاد شكلي
نگاه جديد به شهر و محيطهاي انسانساخت، باعث ميشود مرزهاي علوم اجتماعي در اين محدوده نيز گسترده شود و “هويت” به عنوان يكي از مهمترين عوامل ادراك شهر، نقش بسزايي را در شناخت شهروندان از شهر بر عهده داشته باشد. اتصال تاريخي به گذشته در قالب استفاده از فرمهاي آشنا، سادهترين راه حلي است كه در بدو طرح مسأله، كاربردي ميشود. ضمن در نظر داشتن جنبه هاي مثبت اين رويكرد بايستي توجه داشت كه صرفاً استفاده از فرمهاي تاريخي نميتواند بازگوكننده جنبههاي مختلف هويتي در شهر باشد، بلكه اقدامات شكلي، بخشي از راهكارهاي تداوم هويت در شهر است.

این فایل شامل:

 • چكيده

 • واژگان كليدي

 • مقدمه

 • هويت و چيستي آن

 • هويت در نگاه ديگران

 • شاخصه هاي اصلي هويت

 • جمع بندي

 • منظرشهري

 • مقوله شهر

 • منظر شهري

 • جمع بندي

 • هويت و منظر شهري

 • جمع بندی

 • نتیجه گیری

 • پی نوشت ها

 • فهرست منابع

 

جهت دانلود بر روی آیکون زیر کلیک نمایید.

دانلود مقاله تداوم هویت در منظر شهری jh www.memarcad.ir

 

رمز فایل:

memarcad.com

Rate this post

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here