دانلود مقاله جستاری در چیستی اسلامیت هنر ومعماری ایرانwww.memarcad.ir

جستاری در چیستی اسلامیت هنر و معماری ایران

 

گوشه ای از مطلب:

اتصاف بسیاری موضوعات وپدیده ها به صفتی که حاکی از تاثیر جهان بینی واعتقادات وتفکری خاص بر پیدایش آنها باشد، مثل صفت اسلامی برای ساخته های مسلمانان ممالک مختلف، همواره مورد بحث و حتی جدل بوده  و نظریات موافق ومخالفی را در پی داشته است.این اختلاف  وتنوع آرا ، بخصوص در مقولاتی چون هنر ، معماری ، شهرسازی ، صنعت، علوم وموضوعاتی از این قبیل ، بیشتر مشاهده می شود.

براون معتقد است که : اگر چه مسلمین ممکن است در برخی مناطق بیش از سایر ادیان مانند مسیحیت به ارزشهای مذهبی پایبند باشند، اما اینکه هر چیزی حتی شهر را برچسب اسلامی بزنیم درواقع نسبت دادن یک واکنش فرهنگی ضعیف به مردمی است که غالبا دارای میراث فرهنگ غنی بوده اند.

لاپیدوس در اثار متفاوت مکتوب خویش به ساختار قومی -اجتماعی واقتصادی شهرهای مسلمانان به مثابه اصیل ترین علت شکل گیری مجتمعهای مسلمانان اشاره می کند .

کوبان به عنوان نمونه ای از تفکری که منکر تاثیر دین و بخصوص اسلام در شکل گیری محیط فیزیکی می باشد منکر هر گونه  ارتباط قوی و تاثیر جهان بینی اسلامی  و مفاهیم روحانی و معنوی و متافیزیکی آن با شکل گیری محیط فیزیکی بوده و اینگونه مطرح می نماید که : فرهنگ اسلامی در شکل دادن به زندگی مسلمانان هیچگونه نقشی ایفا ننموده  و مهمترین نقش توسط سوابق تاریخی و میراث فرهنگی اعمال گردد.

تعالیم اسلامی ، برای ادامه حیات انسانها در زمانها و مکانهای مختلف اصول لایتغیری را بیان می نماید  که این اصول را عمدتا در نیاز های انسان ، در نحوه زندگی او ، در اصول شکل دهنده روابط او با جهان خارج ، در اهداف زندگی او و در نقش انسان در زمین وهدف خلقت او می توان پیگیری کرد.

این فایل شامل :

  • چکیده

  • مقدمه

  • تاثیر متقابل معماری وهنر با جهان بینی و فرهنگ

  • روند کاربرد صفت اسلامی برای هنر و معماری و شهر

  • فرایند استفاده از تعالیم برای تولید هنر و معماری وشهراسلامی

  • استفاده ایرانیان از تعالیم اسلامی برای شکل دادن محیط زندگی خود

  • نتیجه گیری

  • منابع

 

جهت دانلود برروی آیکون زیر کلیک کنید:

 

 

دانلود مقاله جستاری در چیستی اسلامیت هنر ومعماری ایران www.memarcad.ir

 

رمز فایل:

memarcad.com

Rate this post

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here