امقاله افزایش اهمیت طراحی (www.memarcad.com)شهری

مقاله افزایش اهمیت طراحی شهری

 

گوشه ای از مطلب:

طراحی شهری به نظر می رسد به محبوبیت گسترده پیدا کرده اند، به عنوان آشکار با حضور روز افزون خود را در مجلات حرفهای، وب سایت های دولتی، مباحث علمی و رسانه های مردمی است.تعداد مشاؼل آگهی برای طراحان حرفه ای شهری به شدتافزایش یافته است. بسیاری از شرکت های مشاوره خصوصی در حال حاضر عبارتند از: طراحی شهری به عنوان یکی از مهارتهای کلیدی خود را. قبل از سال 0991 ، به عنوان اندازه گیری کتابشناسی بین المللی علوم اجتماعی.اولین مرحله در درک اهمیت طراحی شهری در شناخت تؽییرات عمده ساختاری که در شهرستانها به رفتن را از طریق. این است کهدر حال حاضر مشاهده به طور گسترده ای برگزار شد که از شهرستانها در حال پیدا کردن یک اهمیت های جدید در دنیای جهانی ، سازمان ملل متحداز روند پیوند شهرها با هم در سراسر جهان است.چشم انداز نظارت به عنوان دور به عنوان مقامات عمومی شهرستان است در حال نگران، که آیا به عنوان بازیکنان در صحنه های محلی و یا در بازار جهانی، آن است که ممکن است به شناسایی حداقل چهار مناطق که در آن طراحی شهری را پیدا می کند اهمیت: ساخت در شهرستانرقابتی، کمک به شکل دادن به آینده از شهر، مدیریت تؽییر و کمک به توسعه ترتیبات حکومت بهتر است.مزایای استفاده از طراحی خوب، با توجه به مشاوره برنامه ریزی قبلی دولت بریتانیا، از جمله آن “پذیرش ادامه توسعه لازم جدید ب” گروه حمل و نقل، دولت های محلی و جامعه ترسیم می کند، که در آن دولت و صنعت نیاز به تؽییر و جامعه نمی. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا طراحی شدهاست به عنوان تخصص و یا به عنوان بسته بندی زیبا دیده می شود. پذیرش عمومی می تواند از طریق اطمینان که ماده است که یعنی طراحان برخورد امن و یا است که طراحی شده است دستگاه زیبایی را به توسعه قابل قبول که در ؼیر ،» کارشناسان « توسطاین صورت می تواند به کسانی که تحت تاثیر به Madanipour A 026 اعتراض آن است.در اقتصاد آزاد، مقامات شهری انتظار می رود که از دخالت گسترده در اقتصاد برداشت، و محدود کردن فعالیت های خود را به تنظیم و پشتیبانی شده است. این تکه تکه شدن از قدرت را ایجاد کرده است، که به موجب آن بسیاری دیگر از بازیگران در شکلدادن به اقتصاد سیاسی از مناطق شهری مشؽول است. در حالی که این برخی از انعطاؾ پذیری را برای بازار تولید کرده است، آنرا به نیاز برای برخی از مدیریت است که می تواند بهره برداری کارآمد از بازار را به خود اختصاص داد و قادر به حصول اطمینان از دستیابی به کیفیت بالاتر زندگی برای شهروندان.بخش عمده ای از آینده شهرها بستگی دارد که چگونه آنها را مدیریت می باشد.مدیریت شهرستان، با این حال، برای مدت طولانی برروی مشکل حل تمرینات را از طریق روش های فنی و اداری، بدون توجه به شمول و مشارکت عمومی است.حتی زمانی که چشمانداز آینده از محل توسعه یافته، آنها تمایل به تؽییرات در روند جهانی، به جای ایجاد تمایز محلی، و تحمیل شده از بالا، به جای اینکهدر مشورت با مردم تصمیم گرفته شده است.طراحی شهری مکان مبتنی بر سند چشم انداز مبارزه برای حمایت از هویت های محلیدر یک زمینه جهانی، به عنوان راهی برای مقابله با این مشکل است.با باز کردن فرایند تصمیم گیری به مجموعه ای گسترده تر ازشرکت کنندگان، یک شهر می تواند کمک به هر دو رسیدگی به مشکلات خود و توسعه دارایی های اجتماعی و فیزیکی را برای آینده از شهر.یکی از ابزار های اصلی برای حصول اطمینان از مشارکت گسترده تر و حکومت داری خوب، دقیق و توسعه مشارکتیمبتنی بر محل خاص سند چشم انداز است.با توجه به اهمیت به شهرستانها، فضای شهری است که در شکل به جای شرایط جدید شهری است. در وسیعترین قوانین و مقرراتخود، طراحی شهری، ابزار این تؽییر شکل، از این رو اهمیت ساختاری آن است.

این فابل شامل:

 • افزایش اهمیت طراحی شهری

 • یک چشم انداز چند بعدی و پویا

 • تغییربافت شهرها

 • هماهنگی در روند توسعه

 • تثبیت شرایط بازار

 • بازاریابی توسعه

 • ساخت شهر رقابتی تر

 • شکل دادن به آینده

 • مدیریت تغییر

 • مشارکت نسبت به حکومتداری خوب

 • بهبود چگونگی عملکرد محل

 • افزایش ارزش نمادین از محل

 • تنش میان دیدگاه

 • آلوده کردن مرزها و جریان اصلی

 • نتیجه

 

 

      جهت دانلود بر روی آیکون زیر کلیک نمایید:

 

zip-2-_e42e4

رمز فایل:

memarcad.com

 

Rate this post

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here