دانلود پاورپوینت تخت جمشید و شهر های هخامنشیان

  0
  1536

  Persepolis-The-Glorious-Ruins-of-Ancient-Iran_4

   تخت جمشید و شهر های هخامنشیان

   

  این پاورپوینت شامل 28 اسلاید و قابل ویرایش میباشد.

  گوشه ای از مطالب:

  به طورکلی شهرهای این دوره نمایش نحوه استقرار کالبدی های حکومتی بوده، سلطه مراکز سلطنتی بر مراکز سکونتی و شهر را یادآوری می کنند. یکی از ویژگی های مهم معماری و شهرسازی هخامنشی وام گیری از عناصر شهری و معماری جهان است. داریوش در کتیبه شوش سیاهه صنعت کاران و هنرمندان ملل مختلف را، که در ساختن کاخ شوش سهیم بوده اند. ذکر می کند. این عناصر وارداتی در این جا رنگ و بویی آمیخته و کم و بیش واحد یافتند. به عبارتی از آمیزش عناصر گوناگون به وحدتی دست یافتند که ویژگی معماری و شهرسازی دوره هخامنشی است.

  آنان در امر ساخت و ساز بیشتر همت خود را صرف بنای ابنیه سلطنتی کردند،پیش آرایی اصناف و طبقات اجتماعی در این دوران شکل می گیرد.. پارسه شهر حکومتی و شاهی بود که برای حیات مدنی کارایی نداشت و تنها در جشنها و اعیاد مورد استفاده قرارمی گرفتنهادهای مذهبی به تدریج می کوشیدند با قرب به دستگاه حکومت یابند. به همین دلیل به تدریج بر تعداد معابد، که در دوره مادها کمتر به چشم می آیند، افزوده می شود. اما هنوز سازمان لشکری پس از شاه برترین طبقه محسوب می شد.فروتر از اینان ساختهای عشیره ای روستایی، پیشه وری محدود و کارگران روزمزد (کورتش) نیز قابل شناسایی هستند. گسترش قلمرو و احساس نیاز به ایجاد سازمان اداری به تشکیل دیوان و پایگاه دبیری، که متشکل از دبیران آرامی بود، انجامید

  رواج  گرفتن نهادهای اقتصادی و پیش آرایش اصناف است. اصنافی که در دوران ساسانی شکل کامل به خود گرفت و مدنیت ایرانی را پی ریخت.

  این فایل شامل:

  • ساخت کالبدی شهر در زمان هخامنشیان

  • خصوصیات شهر های دوره هخامنشیان

  • نواحی استقرار 

  • 1-شار در دوران هخامنشی ( شار پارسی – قرن هفتم تا چهارم قبل از میلاد )

  • 2-شار در دوران هخامنشی ( شار پارسی – هلنی ؛ قرن سوم قبل از میلاد )

  • دو شهر بزرگ دوره ی هخامنشیان

  • مقیاس در تخت جمشید

  • سنگ بنای نخستین

  • سازه و موقعیت مکانی تخت جمشید

  • کاخ آپادانا

  • کاخ تچر

  • کاخ هدیش

  • کاخ ملکه

  • کاخ

  • کاخ سه‌در

  • کاخ صدستون

  • کاخ شورا

  • سنگ‌نبشته‌ها

  • دیگر بخش‌ها