دانلود پاورپوینت توسعه ی پایدار

  0
  1681

  توسعه ی پایدارwww.memarcad.ir

  توسعه ی پایدار

  این پاور پوینت شامل 30 اسلاید ویرایش شده میباشد

  گوشه ای از مطالب:

  از «توسعه» تعاریف و مفاهیم متفاوتی توسط صاحب‌نظران مطرح گردیده است و گر چه مفهوم ترقی(Progress)، )رشد ((Growth)، پیشرفت (Advancement) )و گسترش (Expanding) )از گذشته‌های خیلی دور در ادبیات اقتصادی واجتماعی مطرح بوده، لیکن واژه توسعه (Development) )به مفهوم متداول کنونی آن پس از جنگ جهانی دوم رواج پیدا کرده است.

  مفاهیم ترقی، تحول، رشد، پیشرفت و گسترش در حقیقت، گر چه حرکتی در جهت بهبود اوضاع و شرایط موجود یک جامعه را مد نظر قرار دارد، اما به نسبت، توسعه از معانی و مفاهیم محدودتری برخوردارند. توسعه در مفهوم، حرکت به سمت بهبودی و تغییر شرایط از وضع کنونی به شرایطی مطلوبتر، در حقیقت، جنبه هدفمند آرمانی‌تری را به نمایش می‌گذارد.

  البته مفاهیم توسعه در مسیر تحول آن در نیمه دوم قرن بیستم، خود متحول گردیده است و گروه‌های علمی توسعه را بر اساس دیدگاه‌های خود تفسیر نموده‌اند.

  صاحب‌نظران اقتصادی، به‌عنوان نخستین گروه‌هایی که به امر توسعه پرداخته‌اند، توسعه را عبارت از «رشد اقتصادی» (Economic Growth) می‌دانند و سعی دارند کل مفهوم توسعه را در مفهوم «توسعه اقتصادی» (Economic Development) )خلاصه کنند. برای سنجیدن سطح توسعه نیز شاخص‌های کمی ((Quantitative Indicators) معرفی نموده و برای تحلیل روند توسعه، ارزش‌های کمی ((Quantitative Methods) اقتصادسنجی (Econometrics) استفاده می‌کنند

  اندیشمندان علوم سیاسی، توسعه را از دیدگاه خود به عنوان «توسعه سیاسی»(Political Development) )مورد نظر دارند. برخی دیگر از اندیشمندان علوم اجتماعی، توسعه را توسعه اجتماعی (Social Development) )و فرهنگی (Cultural) تفسیر کرده‌اند.

  این فایل شامل:

  • مفهوم واژه ی توسعه

  • تاریخچه توسعه پایداردر جهان

  • تاریخچه توسعه ی پایداردر اروپا

  • تعریف توسعه ی پایدار

  • بررسی توسعه ی پایدار در اسناد برنامه ریزی منطقه

  • بررسی توسعه ی پایدار درآلمان

  • بررسی توسعه ی پایدار در لهستان

  • مکتب های برنامه

  • 1:مکتب کومونیستی

  • 2:مکتب اقتصاد آزاد(نظام بازار جدایی)

  • 3:مکتب توسعه ی فکری

  • شاخص های توسعه پایدار

  • سه محور برنامه ریزی توسعه ی پایدار تحت عنوان مثلث پایداری

  • اهداف زیست محیطی

  • اهداف اقتصادی

  • اهداف اجتماعی

  • پایداری سه مشخصه اصلی دارد

  • ساختار فضایی برنامه ریزی توسعه پایدار

  • شرایط کافی برنامه ریزی توسعه پایدار

  • عاملان توسعه ی پایدار

  • مولفه های توسعه ی پایدار

  • نهاد های موثر در چگونگی دستیابی به توسعه پایدار

  • روند دستیابی به توسعه ی پایدار

  • توسعه پایدار شهری در بنگلادش

  • نتیجه گیری