پروژه هدف گرایی در برنامه ریزی مسکن

  0
  1463

  هدف گرایی در برنامه ریزی مسکن(www.memarcad.com)

  هدف گرایی در برنامه ریزی مسکن

   

  این فایل به صورت word و شامل 20 صفحه می باشد که قابل ویرایش است.

   

  گوشه ای از مطلب:

  ﻣﺴﮑﻦ ﻫﻤﻮاره و در ﻃﻮل دوره زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن، از اوﻟﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ در راه ﺗﺎﻣﯿﻦ آن ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺸﻬﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻋﻨﺼـﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ی ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ و وﺟﻮد آورﻧﺪه ﻳﻜﻲ از پدیده های ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ به ﺷﻤﺎر می رود .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی درﺑﺎره ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻲ در آﻳﻨﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ “هدف ” در برنامه ریزی ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰی و ﺗﻌﻴﻴﻦ، ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی به ﻃﻮر اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺪون “هدف” معنای بیرونی ندارد و در برنامه ریزیهایی ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﻜﻦ، ﮔﺮوه ﻫﺪف ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎه ،   آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﺑﻮﻳﮋه آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﺪون ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺑﺎزار ﻣﺴﻜﻦ نیستند. در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻣﺴﻜﻦ ﺗﻼش ﻣﻲ شود ﺑﺮاوردی از «ﻧﻴﺎز» ﺑﻪ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺑﺮای دوره ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺪﺳﺖ داده ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﻪ ﺑﺮاوردﻫﺎی ﻛﻠﻲ از نیاز نمیتواند واﻗﻊ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﻳﺮا ﺗﺨﻤﻴﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ آن ﺑﺎ ﺗﺮدﻳﺪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ را ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﻗﺮن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ اﻣﻮری داﻧﺴﺖ ﻛﻪ در ﻗﺒﻞ ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﺷﺪ ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ اﺳﺖ .ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص و ﭘﺪﻳﺪآﻣﺪن ﻃﻴﻔﻲ از ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی در زﻣﻴﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدی – اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد آزاد ﻫﻢ از آن ﺑﻲ ﻧﻴﺎز ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ، ﺣﻜﺎﻳﺖ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺮ ﻛﺸﻮری دارد .ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻠﻲ آن ﻛﻪ در واﻗﻊ ﺷﻜﻞ دﻫﻨﺪه و ﺑﻨﻴﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺳﺖ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻣﻜﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ واﻗﻊ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎه را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺨﺶ ﻋﺮﺿﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎه آﻧﻬﺎ را ﻫﺪف ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ، ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻲ ﺳﺎزد، ﺗﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺳﺎزﮔﺎری ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺑﺨﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.ﻫﺪف از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺣﻞﻣﺸﮑﻼت و اﻧﺘﺨﺎبﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪدرﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺗﻮﺳﻌﻪ،ﺑﺮﻣﺒﻨﺎیا دراکاﻣﮑﺎﻧﺎت وﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽوﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺤﺘﻮا و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻬﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ادراک اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی و اﯾﺠﺎد ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻗﺸﺮ ﮐﻢدرآﻣﺪﺗﺮ و ﺑﺨﺶ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ- اهداف و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی، ﺗﺄﮐﯿﺪ وﯾﮋهای ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﻢ درآﻣﺪ ﺷﻬﺮی و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن، ﺑﻮﯾﮋه ﮔﺴﺘﺮش ﺳﮑﻮﻧﺖﮔﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ دارﻧﺪ. 

   

  این فایل شامل:

  • چکیده

  • مقدمه

  • ﻧﻈﺮیه اقتصادی -اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻫﺪف ﮔﺮاﻳﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻣﺴﻜﻦ

  • ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ

  • اﻟﮕﻮی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺴﻜﻦ

  • ﺗﺤﻮﻻت ﭘﺮﺷﺘﺎب دوران ﮔﺬار

  • اهداف دولت دربرنامه‌های مسکن

  • اهداف اجتماعی مسکن

  • ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎﻟﺒﺪی-ﻓﻀﺎﯾﯽ

  • ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف و اراﺋﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اﺟﺮاﯾﯽ

  • ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف ﺑﺮای ادﻏﺎم و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎمه رﯾﺰی ﺷﻬﺮی

  • ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﺘﻮا و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی

  • ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﮑﻦ ﮔﺮو هﻫﺎی ﮐﻢ درآﻣﺪ

  • ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

  • منابع