پاورپوینت برنامه ریزی مسکن

  0
  1573

  برنامه ریزی مسکن(memarcad.com)

  برنامه ریزی مسکن

  این فابل یه صورت پاورپوینت که شامل 34 اسلاید بوده وقابل ویرایش میباشد.

   

  گوشه ای از مطلب:

  برنامه ریزی مسکن و شاخص های مرتبط با آن :

  تعیین شاخص های مسکن بعنوان کلیدی ترین ابزار سیاستگذاری، برنامه ریزی و طراحی

  شاخص های بخش مسکن شالوده اساسی یک برنامه جامع

  شاخص های بخش مسکن به عنوان ابزاری توصیفی برای بیان وضع موجود

  شاخص های اقتصادی:

   بهای خدمات ساختمانی و مصالح

    هزینه مسکن به کل هزینه خانوار

   شاخص اجاره مسکن

   قیمت احداث یک متر مربع بنای مسکونی

   نحوه تامین نیروی انسانی

   قیمت مسکن به درآمد

   نسبت هزینه مسکن به درآمد خانوار

   متوسط قیمت فروش یک متر مربع

   متوسط قیمت مسکن

    وجود نهادهای مالی برای تامین مسکن

   برنامه ریزی مسکن و تراکم ساختمانی :

  تامین خدمات، تجهیزات شهری و تاسیسات زیر بنایی برای سکونت جمعیتی معین

   تراکم بعنوان شاخصی برای کنترل سقف جمعیت در مناطق مسکونی

  عرض گذر: حداقل عرض گذر از نظر سایه اندازی و عبور وسایل نقلیه مورد توجه است

   مساحت زمین از نظر هماهنگی در خط آسمان ، زیبایی شناسی و سیمای شهری( خط آسمان : مرز بین توده ساختمانها و آسمان در حالات مختلف)

   تراکم ساختمانی و تراکم جمعیتی رابطه ای مستقیم دارند.

  تراکم ساختمانی= نسبت زیر بنا به مساحت زمین

  تراکم جمعیتی= تعداد جمعیت به مساحت زمین

   افزایش در تراکم ساختمانی = افزایش در تراکم جمعیتی = تغییر در کلیه سرانه ها

    سیاست کوچک سازی مسکن با فرض محدود بودن تراکم ساختمانی تاثیر گذار بر تراکم جمعیتی : کاهش سطح زیر بنای واحد مسکونی، کاهش حجم بنا، کاهش تعداد واحد مسکونی در ساختمان

   

  این فایل شامل:

  • مقدمه

  • ویژگی های مسکن

  • شاخص های اجتماعی و فرهنگی

  • شاخص های اقتصادی

  • شاخص های کالبدی

  • برنامه ریزی مسکن و تراکم ساختمانی

  • معیارهای تعیین تراکم

  • مزیت های تراکم ساختمانی در طرح های توسعه

  • برنامه ریزی و پیش بینی مسکن

  • بررسی سابقه تاریخی مشکلات مسکن در ایران

  • مسکن در برنامه های عمرانی قبل انقلاب

  • مسکن در برنامه های عمرانی بعد انقلاب

  • جمع بندی سیاستهای اتخاذ شده در دو دهه اخیر

  • برنامه ریزی بافت های قدیمی

  • بافت ارزشمند تاریخی

  • شاخص های اصلی تشخیص بافت ارزشمند تاریخی

  • بافت قدیمی

  • بافت فرسوده شهری

  • چارچوب نظری بافت های شهری 

  • شاخص های تشخیص بافت فرسوده

  • محورهای برنامه جامع ساماندهی برای مرکز شهر

  • اهداف اساسی در ساماندهی شهری

  • ابعاد مداخله در بافت های فرسوده

  • تعریف اسکان غیر رسمی ( زاغه ها Slum)

  • علل و آثار ایجاد سکونتگاههای غیر رسمی

  • منبع