پاورپوینت نظریات ساخت و شکل توسعه سکونتگاهها

  0
  1109

   نظریات ساخت و شکل توسعه سکونتگاهها(memarcad.com)

  نظریات ساخت و شکل توسعه سکونتگاهها

   

   

  ابن فایل به صورت پاورپوینت بوده که شاما 66 اسلاید است و قابل ویرایش میباشد.

   

  گوشه ای از مطلب:

   ساخت دوایر متحد المرکز

  این طرح به عنوان نظریه ای متحد المرکزی شناخته شده است.الگوی ساخت شهر براین اصل استواراست که توسعه شهرازناحیه مرکزی به طرف خارج شهرصورت گرفته وتعدادی مناطق متحدالمرکز را تشکیل می دهد.

   این مناطق، با ناحیه مشاغل مرکزی شروع شده وبوسیله منطقه درحال تحول احاطه می شود، که خوددرحال تبدیل به ادارات وصنایع سبک بوده ویا به واحدهای مسکونی کوچکتری تبدیل می شوند. این قسمت، ناحیه ای است که مهاجرین شهربه طرف آن جلب می گردند. وبه نوبه خود یا مسکن کارگران است یا محل بعضی ازساختمانهای قدیمی شهر

  ساخت قطاعی همر هویت

  درتوجیه نظریه ((ساخت قطاعی شهر)) باید گفت که : چنین توسعه ای را نمی توان مغایر با نظریه دوایرمتحدالمرکز دانست.بلکه،تغییروتعدیلی درجهات مختلف این نظریه است.برخلاف نظریه دوایرمتحدالمرکز درنظریه ساخت قطاعی شهر، شهرها نمی توانند برای همیشه حالت دایره ای شکل بودن مناطق داخلی خودرا حفظ کنند. بلکه،حالت قطاعی بیش ازدایره ای زمینه مساعدی را جهت توسعه به دست می آورد.دراین نظریه عامل اجاره خانه می تواند به عنوان راهنما، مطالعه شهررا عملی سازد.

  نظریات فرم شهر

  شکل شهر تبلور فضایی و شکلی حیات مدنی – اجتماعی شهر و فعالیت های جوامع شهری در مکان و زمان است و حاصل تعامل نیروهای بسیاری که در سه دسته ی عوامل مصنوع، عوامل طبیعی و عوامل انسانی تقسیم بندی می شود.کوچک ترین اجزای این ترکیب در چهارچوب عناصر ساخته دست آدمی ساختمان ها، احجام، فضاهای شهری، فضاهای باز، شبکه راه ها، میادین و تأسیسات شهری است محیط طبیعی با عناصر عمده‌ای چون بستر طبیعی، زمین و ناهمواری های آن، جریان های آب و پوشش گیاهی در چگونگی ترکیب عناصر در شکل شهر نقش و تأثیر قاطع دارند.

  شهر های اقماری

  • نمونه کلاسیک آن توسط ابنزر هاوارد در کتاب باغشهرها مطرح شداساس نظریه نو شهرها در انگلیسهمه شهر مرکزی باید توسط اقماری در محدوده و فاصله معین از ان محصور باشند.برگرفته از نظریه شعاعی می باشد.رشد شهر بجای اینکه در راستای خطوط شعاعی باشد، بصورت شهرکهایی جدا از شهر اصلی باشد.اساس نظریه شهر اقماری، محدودودیت در اندازه شهر استجدایی شهر اقماری از شهر مادر توسط اراضی کشاورزیمحصوریت شهر اقماری توسط کمربند سبزشهر اقماری دارای مرکز ، خدمات و فعالیتهای خود می باشداندازه مطلوب از 25000 تا 250000 نفر می باشد.
  • این فایل شامل:
  • نظریات ساخت شهر

  • ساخت دوایر متحد المرکز

  • ساخت قطاعی همر هویت

  • ساخت چند هسته ای شهر

  • نظریه پترمن

  • نظریات فرم شهر

  • انواع شکل شهر

  • شکل آشفته یا ارگونومیک

  • شکل شعاعی یا قطاعی

  • شکل شعاعی دایره‌ای

  • شکل نیمه شعاعی

  • شعاعی چند هسته‌ای

  • شطرنجی منظم

  • شطرنجی شعاعی

  • شهر خطی (طولی)

  • شهر های اقماری

  • شبکه محوری یا باروکی

  • فرم کهکشانی

   شهر اسلامی یا درونگرا

  نظریات مربوط به ساخت و فرم روستاها

  اشکال اصلی روستاها

  سکونتگاه مجتمع یا کانونی

  سکونتگاه متفرق یا پراکنده

  انواع الگوهای سکونتگاهی مجتمع

  منظر شهر

  عناصر تصویر ذهنی (Image)

  جمع بندی و نتیجه گیری

  منابع

  6500 تومان – خرید