پاورپوینت شهرهای نوبنیاد

  0
  1138

  پاورپوینت شهرهای نوبنیاد(www.memarcad.com)

  شهرهای نوبنیاد

   

  این فایل به صورت پاورپوینت و شامل 15 اسلاید می باشد که قابل ویرایش است.

   

  گوشه ای ازمطلب:

  علاوه بروينچلسي وكينگستون.اپول.هول ونه دژ.شهرولز.پروفسور برسفورد مجموعااز120شهرقرون وسطايي به عنوان شهرهاي نوبنياد نام مي برد.تعدادكمي ازاين شهرهاي نوبنيادباانگيزه هاي مشابه استراتژيك سياسي ونظامي چون باستيدهاي ادوارد اول شكل گرفته اند.درسده هاي ميانه علت وجودي شهرهاجاده هاي ارتباطي بودند.درحاليكه دردوره هاي بعدبخصوص دردوران انقلاب صنعتي وپس ازان شهرهابه وجوداورنده خطوط ارتباطي شدند.كلمه نيوساليزبري368 برلوله توپهاي مربوط به سال 1187 در چمنزارهاي حاصلخيز كرانه آون369 ديده شده است. شهر نيوساليزبري تنهابر اساس انگيزه هاي ديني واقتصادي بنا شد.قدمت نخستين مجتمع زيستي كه بر تپه ساروم قديمي بنا شده به اوايل عصر آهن ميرسد احتمالا اين محل تنها از قرن اول ميلادي به بعد بطور دائم مسكون بوده است.دوكهاي زاهرينگر در قرن دوازدهم كشوري را در دو طرف رودخانه راين ودر محل كنوني سوئيس وجنوب آلمان بنياد نهادند كه تنها تا پايان دوره دوره حكومت اين سلسله دوام يافت. گسترش وحفظ محدوده حكومتي زاهرينگر به ايجاد شهرها قلعه ها وصومعه ها بستگي داشت.درامپراتوري مقدس روم درحدودسال1200ميلادي250شهردرغربرودخانه الب وتنها10شهردرشرق ان وجودداشت.دوقرن بعد1500شهردرغرب رودخانه وتقريبابه همين تعدادشهردرشرق ان واقع بودند.اين گسترش المان به طرف شرق نتيجه كمبوداراضي درغرب وعلاقهو اشتياق شواليه هاي تيو تونيك براي استقرار براي مسيحيتدر مناطق جديد بوده است.چك بوهم درسال1265به عنوان يك شهرسلطنتي توسط پرمزيل اوتا كاردوم پادشاه بوهم بنيانگذاري شد.بنيان گذاريچك بودجويس حاصل رعايت دونكته استاتژيك بود.نخست انكه امكان بهره برداري بيشتر ازمنابع طبيعي محل رافراهم اوردودوم به منظور تقويت حاكميت سلطنت بربوهم جنوبي دربرابر حملات بالقوه اطريشي ها كه دران سوي سلسله كوه هاي نه چندان بلندوباز دارنده سوماوا ونوهاردي درجنوب قرارداشتند.شهر تابور كه در محلي زيبا بر فراز تپه اي قرار گرفته از قدمت كمتري بر خوردار است اين شهر در اوايل قرن پانزدهم و در حدود سال 1420 به عنوان مركز انقلابي حركت هوسيت بنا شد اين حركت توسط جان هوس ريئس دانشگاه چارلز در پراگ آغاز شد .

   

  این فایل شامل:

  • انگليس

  • ساليز بري

  • شهرهاي نو بياد زاهرينگر372

  • شهرهاي نوبنيادالمان شرقي

  • جمهوري فلورانس

  • بوهم جنوبي

  • چك بودجويس

  • چك كروملو

  • تابور

  • تلک

  • جمعيت شهرهاي نوبنیاد

  • منابع

  3000 تومان – خرید