پاورپوینت برنامه ریزی حمل و نقل

  0
  1809

  برنامه ریزی حمل و نقل(memarcad.com)

   برنامه ریزی حمل و نقل 

  گوشه ای از مطلب:

   

  هدف اصلی در برنامه ریزی حمل ونقل برای تنظیم ساختار تقاضای جابجایی و حفاظت از محیط زیست:

  تکیه بر پیاده روی برای سفرهای کوتاه مدت

   تکیه بر وسایل نقلیه عمومی برای سفرهای متوسط و دور در شهرهای متوسط و کوچک

   محدود ساختن استفاده از خودرو شخصی

   راه و خیابان: مجموعه ای برای عبور پیاده، وسایل نقلیه موتوری، دوچرخه.

   راه شریانی: راهی که در آن عبور وسایل نقلیه موتوری نسبت به پیاده  برتری دارد. عبور عرضی پیاده کنترل طراحی می شود.

   خیابان محلی: خیابانی که با سرعت وسایل نقلیه موتوری پایین طراحی می شود.

  حوزه نفوذ عام یک شهر که در ارتباط با شهرهای دیگر می باشد و ممکن است به تناسب و شدت ضعف عملکردهای متفاوت شهری تحت تاثیر شهرهای دیگر قرار گیرد .

  روش تحلیل جاذبه ای بر پایه تئوری جاذبه فرضی بین مراکز مختلف جمعیتی طراحی شده است . در این روش تاکید بر جریانهای بالقوه بین مراکز است. در مدل ساده جاذبه ای چنین فرض می شود که تاثیرات متقابل دو جمعیتی دارای نسبتی مستقیم با توده این مراکز و نسبتی معکوس با فاصله بین آنهاست.

  در روش تحلیل جریانها، جهت و شدت جریانهای موجود بین یک مرکز جمعیتی و نقاط جمعیتی پیرامون آن تعیین کننده حدود و ثغور منطقه کاربردی با حوزه نفوذ آنهاست .

   

  این فایل شامل:

   

  • مقدمه

  • طبقه بندی فعالیتهای مردم در فضاهای عمومی

  • فعالیتهای ضروری

  • فعالیتهای انتخابی

  • فعالیتهای اجتماعی

  • تعاریف

  •  راه و خیابان

  • راه شریانی

  • خیابان محلی

  • راه شریانی درجه 1

  •  آزاد راه

  • بزرگراه

  • مفاهیم در ارتباط با حوزه نفوذ

  • پسکرانه

  • حوزه کشش

  • حوزه نفوذ عام – حوزه نفوذ خاص

  • حوزه جذب

  • عوامل موثر در وسعت و شعاع عملکرد حوزه نفوذ

  • در تعیین حوزه نفوذ یک شهرمی توان از عوامل زیر کمک گرفت

  • روشهای تعیین حوزه نفوذ

  • روش تحلیل جاذبه ای

  • روش فاصله نقطه جدایی بین دو منطقه

  • روش تحلیل جریانها