پاورپوینت برنامه ریزی حمل و نقل

  0
  1343

  برنامه ریزی حمل و نقل(memarcad.com)

   برنامه ریزی حمل و نقل 

  گوشه ای از مطلب:

   

  هدف اصلی در برنامه ریزی حمل ونقل برای تنظیم ساختار تقاضای جابجایی و حفاظت از محیط زیست:

  تکیه بر پیاده روی برای سفرهای کوتاه مدت

   تکیه بر وسایل نقلیه عمومی برای سفرهای متوسط و دور در شهرهای متوسط و کوچک

   محدود ساختن استفاده از خودرو شخصی

   راه و خیابان: مجموعه ای برای عبور پیاده، وسایل نقلیه موتوری، دوچرخه.

   راه شریانی: راهی که در آن عبور وسایل نقلیه موتوری نسبت به پیاده  برتری دارد. عبور عرضی پیاده کنترل طراحی می شود.

   خیابان محلی: خیابانی که با سرعت وسایل نقلیه موتوری پایین طراحی می شود.

  حوزه نفوذ عام يک شهر که در ارتباط با شهرهاي ديگر مي باشد و ممکن است به تناسب و شدت ضعف عملکردهاي متفاوت شهري تحت تاثير شهرهاي ديگر قرار گيرد .

  روش تحليل جاذبه اي بر پايه تئوري جاذبه فرضي بين مراکز مختلف جمعيتي طراحي شده است . در اين روش تاکيد بر جريانهاي بالقوه بين مراکز است. در مدل ساده جاذبه اي چنين فرض مي شود که تاثيرات متقابل دو جمعيتي داراي نسبتي مستقيم با توده اين مراکز و نسبتي معکوس با فاصله بين آنهاست.

  در روش تحليل جريانها، جهت و شدت جريانهاي موجود بين يک مرکز جمعيتي و نقاط جمعيتي پيرامون آن تعيين کننده حدود و ثغور منطقه کاربردي با حوزه نفوذ آنهاست .

   

  این فایل شامل:

   

  • مقدمه

  • طبقه بندی فعالیتهای مردم در فضاهای عمومی

  • فعالیتهای ضروری

  • فعالیتهای انتخابی

  • فعالیتهای اجتماعی

  • تعاریف

  •  راه و خیابان

  • راه شریانی

  • خیابان محلی

  • راه شریانی درجه 1

  •  آزاد راه

  • بزرگراه

  • مفاهيم در ارتباط با حوزه نفوذ

  • پسکرانه

  • حوزه کشش

  • حوزه نفوذ عام – حوزه نفوذ خاص

  • حوزه جذب

  • عوامل موثر در وسعت و شعاع عملکرد حوزه نفوذ

  • در تعيين حوزه نفوذ يک شهرمي توان از عوامل زير کمک گرفت

  • روشهاي تعيين حوزه نفوذ

  • روش تحليل جاذبه اي

  • روش فاصله نقطه جدايي بين دو منطقه

  • روش تحليل جريانها

  5000 تومان – خرید