پاورپوینت استاندارهای برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

  0
  1444

  استاندارهای برنامه ریزی کاربری اراضی شهری(memarcad.com)

   استاندارهای برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

   

  این پاورپوینت شامل 23 اسلاید است که قابل ویرایش میباشد.

   

  گوشه ای از مطلب:

  متعاقب انجام مطالعات جغرافیایی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی، مبادرت به تقسیمات کالبدی شهری شده و آنگاه در مقیاس های مختلف کالبدی شهر (شهر، منطقه، ناحیه، برزن ، محله) مبادرت به تعیین درصد کاربری ها، سرانه ها و تراکم می گردد. در این بخش استانداردهای شهری در برنامه ریزی کاربری زمین مورد بررسی قرار می گیرند.

  واحد همسایگی که در طرح های شهری از مهمترین اجزاء تقسیمات کالبدی است، در سال 1923 توسط کلارنس پری اعلام گردید. در واقع واحد همسایگی مجموعه ای از واحدهای مسکونی با جمعیت، مساحت و واحدهای خدماتی مشخص است پری معتقد است، خدمات اساسی باید در نزدیکی واحدهای مسکونی استقرار یابد و مسیرهای دستری به خدمات نباید خیابان های اصلی را قطع نماید.

  مقیاس نقشه ها در طرح های مختلف شهری (هادی، جامع، ساماندهی، بهسازی، تفصیلی و …) متفاوت است. معمولاً برای شهرهای کوچک کمتر از 25000 نفر مقیاس نقشه حدود 2500/1و برای شهرهای بزرگتر از مقیاس نقشه 10000/1 ، 25000/1 ، 5000/1 پیشنهاد می گردد.

  سرانه عبارتست از مساحت تقسیم بر جمعیت، در واقع سرانه عبارتست از مقدار زمینی که به طور متوسط از هر کدام از کاربری های شهری به هر نفر جمعیت شهر می رسد.

  در تعیین سرانه عواملی از قبیل قیمت زمین، نوع درآمد مردم، امکانات گسترش شهر، موقعیت اقلیمی و طبیعی شهر مسائل اجتماعی، آداب و رسوم، نیازهای جمعیت به تأسیسات رفاهی، نوع معشیت، تکنولوژی ساختمان و غیره موثر است.

  واحد سرانه بر حسب مترمربع برای نفر است.

  تراکم در سطح شهر به عنوان معیاری برای استقرار جمعیت و تأسیسات شهری، در طرح های توسعه شهری است . تراکم دارای تأثیرات مثبت و منفی است.

   

  این فایل شامل:

  • استانداردهای برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

  • تقسیمات کالبدی شهر

  • واحدهای همسایگی

  • جدول تقسیمات کالبدی پیشنهادی

  • نقشه های کاربری زمین

  • سرانه های زمین شهری

  • تراکم شهری

  • تفکیک اراضی شهری

  • ضوابط آیین نامه تفکیک اراضی

  • نکات مهم و آیین نامه اراضی مسکونی

  • ضوابط و مقررات تأسیسات زیر بنایی

  • اهم بررسی های لازم در برنامه ریزی و طراحی شبکه های تاسیسات زیربنائی

  • حریم و محدوده

  • منابع