پاورپوینت برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

  0
  1578

  پاورپوینت برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

  این پاورپوینت شامل 45  اسلاید است که قابل ویرایش است.

   

  گوشه ای از مطلب:

  برنامه ریزی کاربری زمین، به چگونگی استفاده، توزیع و حفاظت اراضی، اطلاق می شود.

  ساماندهی مکانی و فضایی فعالیت ها و عملکردهای شهری براساس خواست ها و نیازهای جامعه شهری

  هسته اصلی برنامه ریزی شهری است که انواع استفاده از زمین را طبقه بندی و مکان یابی می کند.

  کاربری اراضی شهری امروزه در نظام های پیشرفته برنامه ریزی جهان، در راستای استفاده بهینه از زمین، به صورت امایش سرزمین و برنامه ریزی فضائی و طرح ریزی کالبد ملی و منطقه ای و محلی تبدیل شده است.

  دوور: باید درکاربری های زمین نظارت کامل برقرار باشد. دوور و هوب هوس بر اجرای مقررات خاص برای کاربری های اطراف شهرها به خصوص پارک ها تأکید دارند.

      نظریه اتو واگنر: (1918-1841) شهرساز اتریشی مبتنی بر نظارت بر توسعه و گسترش شهرها قرار دارد. از نظر وی اراضی اطراف شهرها بایستی به مالکیت عمومی درآید، تا قیمت اراضی شهری کنترل شده و به سودجویی مالکان نیانجامد.

  بنابراین ضوابط و مقررات خاصی بایستی در نحوه استفاده مطلوب از زمین تدوین گردد.

   به بیان دیگر دخالت در بازار زمین جهت تأمین منافع همگانی و راهبردهای مناسب کاربری زمین متناسب با راهبردهای محیطی و اجتماعی در طرح های شهری ضروری است.

  نظریه ساماندهی زیر زمین، کاربری زمین را به منظور ساماندهی فعالیت های شهری به منظور ایجاد معبر برای مترو، تردد اتومبیل، استقرار تأسیسات شهری، استفاده تفریحی، استفاده خدماتی و تجاری و غیره … انبار و مخصوصاً ایجاد پناهگاه پیشنهاد می.نماید.

   

  این فایل شامل:

   

  • تعاریف و مفاهیم

  • عوامل موفقیت در عرصه برنامه ریزی کاربری زمین

  • اهداف کاربری زمین

  • نظریه های کاربری اراضی شهری

  • نظریه نقش اقتصادی زمین

  • نظریه نقش طبیعی زمین

  • نظریه نقش کالبدی

  • نظریه برنامه ای

  • نظریه ساماندهی زمین

  • نظریه کارکرد گرایی

  • نظریه اصلاح گرایی

  • نظریه مدرنیسم

  • مشخصات شهر ایده آل مدرنیسم

  • نظریه فرهنگ گرایی

  • نظریه طبیعت گرایی

  • نظریه فلسفه گرایی

  • نظریه فن گرایی

  • نظریه آمایش انسانی

  • نظریه سلامت روان

  • نظریه پست مدرنیسم

  • نظریه توسعه پایدار کاربری زمین

  • فرایند برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

  • مراحل فرآیند برنامه ریزی کاربری زمین شهری

  • روش برداشت وضع موجود انواع کاربری های زمین شهری

  •    انواع کاربری زمین از دیدگاه نظریه پردازان برنامه ریزی شهری

  • معیارهای بهینه در مکان یابی کارکردهای شهری

  • سازگاری

  • آسایش

  • کارآیی

  • مطلوبیت

  • سلامتی

  • ایمنی

  • چهارچوب مطالعاتی برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

  • منابع

  5000 تومان – خرید