ارزیابی پل های عابرپیاده  (www.memarcad.com)

ارزيابي و تحليل اثربخشي پل هاي عابر پياده درون شهري

 

گوشه ای از مطلب:

استفاده گسترده از اتومبيل در جوامع صنعتي سبب تغيير سيستم هاي شهرسازي گردي د . اين امر موجب شد مهندسينشهرسازي اولويت را به وسائل نقليه دادند. پس از پايان جنگ جهاني دوم رويكرد جديدي در شهرسازي شكل گرفت، اينجنبش ايجاد فضاي اختصاصي عابرين پياده و اولويت دادن به آ ن را مد نظر قرار دا د . پل عابر پياده يكي از اين دستاوردهااست. طبق آمار راهنمايي و رانندگي 38 % تصادفات شهر تهرا ن ( 1385 ) با رفتار عابران پياده در ارتباط است كه يكي ازمهمترين علل آن عدم استفا ده از پل عابر مي باشد.ظهور اتومبيل سبب ايجاد تحولاتي در جو امع صنعتي گرديد، و جابجايي انسان و كالا را تسريع كرد . خيابان ها وبزرگراه هاي بسياري براي حركت وسايل نقليه احداث شدند و در ساخت و بازسازي شهر ها به رغم آنكه عابرين پياده جز لاينفكسيستم هاي حمل و نقل مي باشند، اولويت به وسايل نقليه داده شد . در كشورهاي در حال توسعه مانند ايران كه شهري شدن پيشاز صنعتي شدن رخ داده است، پس از ورود اتومبيل، از همان ابتدا مسئله اولويت دادن سوار ه ها وجود داشته است.تعداد فراوان عابرپياده از مشخصه مراكز شهري است، اما پياده روهاي مراكز شهري به منظور تسهيل آمد وشد وسايط نقليه موتوري روز به روز باريك تر شده اند، برنامه ريزان معتقدند كه براي جذب مردم به مراكز شهري ، توجه به گذرگا ه هاي عابر پياده.( ضروري است . اين گذر گ اه ها در انگلستا ن و سپس در آمريكااز سوي متخصصان امور شهري مدنظر واقع شد (لينچ ، 1993اوژن هنارد به سال 1905 در فرانسه تقاطع غير همسان را وارد ادبيات حمل و نقل نمود.پس از جنگ جهاني دوم، استفاد ه كنندگان از سيستم حمل ونقل، گذرگا ه هاي هم سطح ر ا ناديده گرفته و عابرين نيز بندرت ازاين گذرها استفاده مي كردند (كلين، 1997 ). براي حل اين معضل به سال 1946 گرايش به سمت گذرگاه هاي غير هم سطح شكل گرفت (جانسون ، 1998 ) و به سال 1960 اين گذرگا هها ايجاد گرديد. روش جداسازي عمودي ترافيك در آمريكاي شمالي به سال 1960 در شهر مينيا پليس اجرا شد .از احداث اولين پل عابر پياده در ايران بيش از نيم قرن مي گذرد. بررسي هاي نظري حاكي بوده است كه پل هاي عابر اثر بخشي لازم را ندار د (احمدي، 1371 ). لذا درجهت تامين امنيت و تشويق عابر به عبور از پل اقدام به تاسيس پل هاي مكانيزه شد . اولين پروژه احداث پل مكانيزه در اهواز بود كه به مرحله عمل ن رسيد، اولين پروژه احداث پل مكانيزه بهر ه برداري شده در اصفهان بوده است و اولين پروژه احداث پل مكانيزه در تهران پل مكانيزه هفت تير است.

این فایل شامل:

 • چكيده

 • مقدمه

 • اهدا ف تحقيق

 • سوالات تحقيق

 • تاريخچه پل عابر پياده در جهان

 • تاريخچه پل عابر پياده در ايران

 • ضوابط مكانيابي استاندارد پل عابر پياده

 • ضوابط فني استاندارد

 • ضوابط طراحي منظر

 • ضوابط قانوني در استفاده عابر پياده از پل عابر پياده

 • روش اجراي كار

 • تجزيه و تحليل يافت ها

 • تحليل يافته ها

 • نتیجه گیری

 • منابع

رمز فایل:

memarcad.com

برای دانلود این فایل بر روی آیکون زیر کلیک کنید:

zip-2-_e42e4

 

 

 

Rate this post

1 نظر

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here