شهرسازی اسلامی www.memarcad.ir

ارزش هاي جاويد و جهان گستر شهرسازي اسلامي

 

گوشه ای از مطلب:

چكيده

اين پژوهش كوشيده تا توان به كارگيري ارزش هاي شهرسازي اسلامي را در دوره ي امروزين وبراي گستر ه جهاني آشكار سازد. در پژوهشهاي مشابه ، بيشتر به سويه هاي شكلي وريخت شناسي شهر اسلامي در دوران گذشته بسنده شده و سويه هاي دريافتي و پويا وامروزين آن چندان بررسی نشده است.

مقدمه
در پژوهش هاي انجام شده در زمينه ي شهرسازي اسلامي، نگرش هاي شكلي و كالبدي بيش از نگره هاي سرشتي وبن مايه اي بوده است.

شهرسازی اسلامی

ماکس وبر با سنجش تاریخی شهرهای خاوری وغربی برای هبودگاه شهری پنج نکته را اشاره کرده است: بارو ، بازار، دستور کار دادگرایانه و سامانه دادگاه خودگردان، انجمنی از شهروندان که همیاری شهری را ایجاد می کند و خود سالاری کشوری برپایه ی دیدگاه شهروندان و گزینش گردانندگان شهری . سپس وی شهر اسلامی را بدون هم بود یکجا گرد آمده خود مختار و تک رای ارزیابی می کند.

نوشته هاي حقوقي دو دادرس تونسي به نقش قانون روال در شهر پرداخته است . او مي گويد كه در دوران اسلام،به كارگيري اين قانون ها مايه ي پديد آمدن الگوهاي كالبدي شهرهاي اسلامي شده است. اين سويه هاي حقوقي از نظروي به مسيرهاي همگاني و ويژه، ديوارهاي هم مرز، اندوخته هاي آب و پرسش هاي برخاسته از بازسازي و ساماندهي ساختمان هاي خصوصي مي پردازند. در اينجا هم آميزي فضاهاي خصوصي و همگاني ارزنده ترين جنبه ي پژوهش هستند.

اين پژوهش درباره ي توانايي به كارگيري ارزش هاي شهر اسلام ي در دور هي امروزين و براي گستر ه ي جهاني است .پنداشت پژوهش اين است كه ايد ههاي شهرسازي اسلامي فراكالبدي و فرازماني است و از همين رو، انگار ه هاي نوين شهرسازي امروز را دربر مي گيرد. بنابراين آماج پژوهش، يافتن و پيشنهاد پندار ه ها و ارزش هاي بنيادين از شهرهاي اسلامي است كه بتواند امروزه به گسترش شهرهاي مسلمان نشين و شهرهاي جهان كمك شاياني كند. براي رسيدن به اين آرمان، ايده هاي شهر اسلامي به روش چوني  و با كمك نوشتارهاي پشتوانه دار و نمون ههاي موردي بررسي شد ه  ودر دو لايه ي كالبدي و ناكالبدي رده بندي شده است.

این فایل شامل :

  • چکیده

  • کلیدواژه ها

  •  مقدمه

  • مبانی نظری

  • روش پژوهش

  • واكاوي روش هاي هم آميزي كالبدي عناصر شهر اسلامي

  • انگاره و ارزش هاي جديد در شهرسازي امروز

  • بحث و يافته ها

  • نتیجه گیری

  • منابع

جهت دانلود بر روی آیکون زیر کلیک نمائید:

 

دانلود مقالهwww.memarcad.ir

رمز فایل:

memarcad.com

Rate this post

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here