دانلود مطالعات مجتمع مسکونی

  0
  1484

  مطالعات مجتمع مسکونی-(www.memarcad.com)

  مجتمع مسکونی

   

  این فایل به صورت word و شامل 173 صفحه می باشد و قابل ویرایش است.

   

  گوشه ای از مطلب :

  در این پژوهش در ابتدا به بحث خالص در مورد مسکن، تعریف آن، اهمیت و موضوع آن از زندگی بشری پرداخته می‌شود. سپس به مورد خاص مسکن در ایران پرداخته می‌شود و قبل آن موضوع مسکن حداقل بعنوان ریز مسئله مقوله مسکن که هدف این پژوهش می‌باشد شکافته می‌شود و تا علت حراج و خصوصیات آن تحلیل شود تا در آخر به شاخصهایی عینی از این نوع مسکن برای استفاده در طرح پیدا می‌کنیم. در ضمن به جهت اهمیت موضوع دیوانی اداری در شکل‌گیری پروژه‌های مسکن شهری تحقیقی نسبتاً مناسب در این زمینه داشته‌ایم. در ذیل به صورت نسبتاً تفضیلی‌ ترتیب مطالب آورده شده در این رساله ارائه می‌گردد و در آخر این بخش مانند هر بخش دیگری به نتیجه‌گیری پیرامون همان بخش در آخر آن می‌پردازیم و پیشنهاداتی در بنای اعمال ویژگی‌های معماری ایرانی در فضاهای شهری ترتیب می‌دهیم.

  شناخت خصوصیات فضای باز مسکونی، بررسی تیپولوژی ساختمانهای مسکونی و سیر تحول تاریخی آن آسیب‌شناسی اجتماعی مجتمع‌های مسکونی، تحقیق برای رسیدن به مدلهای روانی مورد لزوم در واحد مسکونی و تأمین آن و همچنین تأمین نیازهای معینی و تحریف شده‌ی آسایشی است در قسمتی دیگر سعی شده است با در نظرگیری مسائل اجتماعی ردپای خاص از دید جامعه‌شناسی به مسئله داشته باشیم و بعد از شناخت لایه‌های اجتماعی در ایران و خصوصیات و مقتضیات هر یک به کشف تأثیرات این خصوصیات در کالبد معماری- شهرسازی ظهور یافته و موجود و همچنین کالبد بهینه شایسته‌ی قشربندی‌های مختلف بپردازیم در رویکردهای دیگر به مسکن حداقل و کشف ضرورت اقتصادی آن به تحلیل قیمت زمین- مسکن و مقدار صرفه‌ی ناشی از این نوع خاص مسکن پرداخته‌‌ایم و با توجه به بازار مسکن ایران و شرایط حاکم بر آن اقدام به تحلیل روابط بین این شرایط و مسکن حداقل نموده‌ایم.

   

  این فایل شامل :

  • چکیده

  • مقدمه

  • فصل اول

  • معرفی پروژه

  • روش تحقیق

  • شیوه های تحقیق

  • جمع آوری اطلاعات

  • مشاهدات میدانی

  • فرآیند تحقیق

  • نتیجه گیری

  • فصل دوم

  • ادبیات موضوع

  • تعریف مسکن

  • مفاهیم کلی مرتبط با نیازها و هدفهای کلی مسکن

  • ادی

  • انواع مسکن

  • مسکن شهری

  • ویژگی های کمی مسکن

  • تراکم خانوار بر واحد مسکونی

  • نفر بر اتاق

  • متوسط زیربنا

  • میزان هوای تازه مورد نیاز

  • بعد خانوار

  • واحد مسکونی هزار نفر

  • اشکالات آپارتمان نشینی در ایران

  • پیشنهاداتی برای اعمال ویژگی‌های معماری ایرانی در ساختارهای شهری

  • سیاست‌های متداول برای تولید مسکن در برنامه دوم توسعه

  • سیاست‌های تأمین زمین

  • سیاست‌های اعتباری مسکن

  • سیاستهای مسکن اجاری

  • فضاهای باز مسکونی

  • فضاهای بازدر محلات مسکونی و سلسله مراتب آن

  • اهداف موردنظر برای فضاهای باز

  • مبانی طراحی فضاهای باز در تناسب با شرایط جسمی و روانی کودکان

  • نتایج حاصل از بررسی مبانی طراحی فضاهای باز

  • شناسایی معضلات بخش مسکن ایران

  • سیر تحول تیپولوژی مجتمع‌های مسکونی

  • تحول تیپولوژی ساختمان های مسکونی در ایران

  • علل اساسی عدم استقبال جامعه ایرانی از انبوه سازی مسکن

  • عوامل مؤثر بر افزایش مقبولیت انبوه‌سازی مسکن در ایران

  • خواسته‌های بنیادی یک واحد مسکونی از نقطه نظر فراوانی

  • خواسته‌های بنیادی در نقطه‌نظر محیط زیست

  • خواسته‌های واحدهای مسکونی از نقطه نظر راحتی

  • خواسته‌های واحدهای مسکونی از نقطه نظر مزیت و ارجحیت

  • فاکتورهای عمده از نقطه نظر امنیت

  • شاخص‌های اصلی مسکن اجتماعی

  • پیش‌بینی‌هایی برای شاخص‌های مسکن اجتماعی

  • جمعیت و خانوار

  • تعداد واحدهای مسکونی

  • تعداد اتاق‌ها

  • مساحت زمین واحدهای مسکونی و زیربنا

  • تیپولوژی مسکن اجتماعی در ایران

  • ساختار کاربردی- اجتماعی شهرها

  • آزاد سازی‌های مورد لزوم در بعضی از ساختمانها

  • کدام ساختمان‌ها نیاز به متولی عمومی دارد

  • وحدت و یکپارچگی سیستم و اعمال مدیریت واحد بر آن

  • چگونگی سازمان‌دهی نیروهای متخصص در زمینه ساختمان

  • الگوی تفکیک زمین

  • طراحی اقتصادی مسکن

  • شکل خالص هندسی

  • اشکال پیشنهادی

  • پلان دایره‌ای شکل

  • پلان چند وجهی

  • پلان مربع شکل

  • پلان مستطیل شکل

  • کنترل‌کننده‌های ساختمانی

  • تعیین جهت ساختمان

  • عوامل اقلیمی

  • عوامل محیطی مناظر

  • باورهای اجتماعی

  • پرده‌ها و کرکره‌های داخلی

  • مشخصات سایت و انتخاب شکل

  • کارایی هزینه شکل ساختمان

  • مجتمع کردن

  • تعداد طبقات

  • ارتفاع طبقه

  • تنگناهای مسکن در ایران

  • کمبود تولید مسکن

  • علل کمبود مسکن در ایران

  • نقد و بررسی شهرک اکتابان

  • شهرک آپادانا

  • کاربریهای مجموعه

  • سیستم ساختمان مجموعه

  • ویژگی‌های همجواری بلوکها

  • پلانها

  • مجموعه اوین

  • تأسیسات

  • پلان واحدها

  • شهرک دانشگاه تهران

  • الگوی همجواری و دسترسی بلوکهای مسکونی شهرک

  • ویژگیهای پلانها

  • نتیجه گیری

  • فصل سوم

  • آنالیز سایت

  • پیشینه تاریخی منطقه ایلام

  • تقسیمات سیاسی

  • موقعیت جغرافیایی استان ایلام

  • ناهمواریها

  • مشخصات اقلیمی و آب و هوایی استان ایلام

  • پوشش گیاهی استان ایلام

  • سوانح طبیعی

  • بررسی و شناخت شهر ایلام

  • موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی

  • دما و رطوبت هوا

  • بارندگی

  • تابش آفتاب

  • تجزیه و تحلیل عوامل اقلیمی

  • جهت استقرار ساختمان

  • جهت ساختمان و تابش آفتاب

  • جهت استقرار ساختمان و وزش باد

  • جهت استقرار ساختمان یکطرفه

  • جهت استقرار ساختمان دوطرفه

  • ویژگی‌های جمعیتی، فرهنگی، اقتصادی شهر ایلام

  • نوع و ترکیب خانوار

  • مهاجرت

  • مقایسه جمعیت ایلام در دوره‌های مختلف سرشماری

  • نژاد

  • زبان

  • ویژگی‌های فرهنگی و مذهبی

  • دین

  • سواد

  • آموزش

  • ویژگی‌های اقتصادی

  • گروههای عمده شغلی

  • تسهیلات خانوار

  • مالکیت واحدهای مسکونی

  • قدمت ابنیه

  • مصالح عمده ساختمانی

  • آنالیز سایت

  • آنالیز سایت از نظر اقلیم

  • آنالیز سایت از نظر دید و منظر

  • فصل چهارم

  • تبین طرح و معماری

  • مسکن حداقل

  • هدفهای کلی مسکن حداقل

  • هدفهای کمی

  • هدفهای کیفی

  • هدفهای اصلاح و بهبود تأسیسات اجتماعی

  • نتیجه گیری در جهت تعداد فضاهای عملکردی

  • عملکرد و تجهیزات مسکن حداقل

  • عرصه مشترک

  • عرصه والدین

  • عرصه فرزندان

  • عرصه خویشاوندان

  • عرصه میهمانان

  • آشپزخانه

  • فضای نگهداری وسایل و مواد

  • فضای بهداشتی

  • حفظ و نگهداری البسه

  • فضاهای ورود و خروج به خانه

  • بررسی اجزای ممکن بر اساس رفتارهای سکونتی ایرانی

  • نشیمن اصلی(چند منظوره)

  • عرصه‌های مجزای خواب

  • عرصه‌های زندگی خصوصی افراد خانواده

  • فضاهای مربوط به انجام وظایف خانه‌داری و فضاهای مراقبت‌های بهداشتی

  • آشپزخانه

  • فضاهای مراقبتهای بهداشتی

  • فضاهای مربوط به دیگر وظایف خانه‌داری

  • فضای نگهداری از وسایل

  • ابعاد حداقل مسکن

  • فضای نشیمن

  • فضای پذیرایی از میهمان

  • عرصه‌های مربوط به وظایف خانه‌داری و مراقبت‌های بهداشتی

  • آشپزخانه

  • فضاهای بهداشتی

  • فضاهای نگهداری از وسایل و انبار

  • فضای ورود و خروج و ارتباط داخلی مسکن

  • ابعاد پیشنهادی مسکن حداقل

  • نیازهای بهداشتی- محیطی

  • پیامدهای عصبی، روانی کوچک‌سازی مساکن

  • کوچک‌سازی و مسائل شهری

  • افزایش تراکم و مشکلات آن

  • پیامدها و عوارض کوچک‌سازی و انبوه‌سازی مساکن

  • اهداف کوچک‌سازی و آپارتمان‌سازی مسکن

  • گردش وسایل نقلیه و عابران پیاده

  • الگوی خیابانها

  • پیاده‌روها

  • اشراف

  • کنترل سر و صدا

  • صداهای خارجی

  • صداهای داخلی

  • اقلیم

  • اقلیم محل

  • عوامل بالقوه تنظیم شرایط اقلیمی

  • کنترل اقلیم محل

  • جریان هوا در اطراف یک ساختمان

  • تسهیلات و خدمات

  • بالکن

  • کانال تأسیسات

  • طراحی برای امنیت

  • انواع محافظت

  • محافظت فعال

  • محافظت دفاعی

  • سیستمهای زنگ خطر

  • روشهای خاص

  • اصول موثر در ایجاد فضای امن

  • تأثیر شکل کلی ساختمان در فرصتهای نظارت

  • اهمیت تعداد در تقسیمات ساختمان

  • طراحی تأسیسات

  • ویژگی‌های معماری و مسکن در محدوده مطالعه

  • رویکرد و استراتژی محفوظ

  • کشف و تشخیص فاکتورهای مهم در پروژه

  • توصیف و تبین پلانها و تیپ ساختمانهای منطقه پروژه نوع مصالح و ارزش گذاری هویتی معماری ساختمانها

  • گزینه های مختلف دررابطه با تیپ های ساختمان مرتفع

  • نحوه تاثیر عوامل اقلیمی در شکل گیری پروژه

  • نحوه طراحی پلانها

  • اشرافیت

  • بالکنها

  • فصل پنجم

  • ارائه طرح نهایی و پیشنهادات

  • ایده حجمی پروژه

  • سازه پروژه

  • طراحی محوطه

  • مسیر دسترسی سواره به سایت و پارکینگ

  • مسیر دسترسی پیاده

  • دیده های ملحوظ شده در طراحی پروژه

  • طراحی تأسیسات

  • راهکارهای مواجه با آلودگی صوتی

  • جهت گیری مناسب ساختمان

  • طراحی سایت و مجتمع های مسکونی

  • منابع و ماخذ