مطالعات کتابخانه - (www.memarcad.com)

 

 

گوشه ای از مطلب:

کتابخانه مرجعي است که افکار عقايد و حاصل انديشه هاي اخلاقي انسان ها را به رايگان در اختيار همگان قرار مي دهد. مسلما پيشرفت و توسعه جوامع رابطه مستقيمي با ميزان سطح فرهنگ شعور و آگاهيهاي مردم آن جامعه دارد. توسعه فکر و انديشه نيازمند ابزاري مي باشد.

از زمانهاي قديم تا کنون کتاب مهمترين وسيله تروجي فکر و انديشه بوده است، متاسفانه امروز بر خلاف گذشته پر افتخار کشورمان که دانشمندان و انديشمندان بزرگي را به جامعه بشري معرفي کرده اند، وضعيت علمي و فرهنگي کشورمان در سطح مناسبي قرار ندارد که عمده ترين دليل آن کمبود مطالعه و نبودن فرهنگ کتابخواني در کشور مي باشد بر طبق آمار سرانه مطالعه هر ايراني در سال کمتر از يک ساعت مي باشد که با کشورهاي پيشرفته بهيچ عنوان قابل مقايسه نمي باشد.

کتابخانه ها مجموعه اي از عملکردها را در جامعه ما بر عهده دارند. کتابخانه هاي اکادميک به عنوان مثال وظيفه اکتساب، جمع آوري و ذخيره نوشته ها را براي مقاصد آموزشي و پژوهشي بر عهده دارند و معمولا براي ورود عموم مردم آزاد و قابل استفاده است. کتابخانه هاي عمومي، با گزينش گسترده اي از نوشته هاي کلي تر و ساير رسانه هاي اطلاعاتي را تا حد امکان در قفسه هاي باز براي جامعه مهيا مي سازند. وظايف کتابخانه هاي آکادميک و عمومي، اغلب در يک کتابخانه واحد در شهرهاي بزرگ تر در هم مي آميزند. کتابخانه هاي ملي، به عنوان مثال مجموعه هايي از نوشته ها و اسنادي تاريخي را در خود جاي مي دهند که در يک کشور و ناحيه به دست آمده اند و اغلب در معرض عموم قرار مي گيرند، کتابخانه هاي اختصاصي، براي جمع آوري نوشته ها و رسانه هاي موضوعي محدود بوده و به طور معمول دسترسي به آن ها مشکل است.

این فایل شامل شش فصل است و همچنین شامل موضوعات ذیل می باشد:

چکیده

مقدمه

فصل اول-(( معرفي استان فارس ))

تاريخچه

جغرافيا

اب وهوا

جمعيت – زبا ن ها

جاذبه ها وآثار تاريخي

گردشگاه ها

معرفي شهر کامفيروز

کامفيروزدرلغت نامه دهخدا

پيشینه

ديدني ها

فصل دوم (( ضرورت طرح ))

اهميت دسترسي به اطلاعات

ديويد واران محقق و نويسنده آمريکايي

جمع بندي از بيانيه يونسکو

فصل سوم –((معرفي وتجزيه وتحليل سايت))

کتابخانه عمومي

خصوصيات طرح و محل کتابخانه

مقياس طرح

خصوصيات و ويژگي هاي مکان طرح

بررسي و تحليل عوامل اقليمي و جغرافيايي

بررسي جمعيتي

بررسي عوامل کالبدي و ساختاري محدوده ي طرح

دسترس پذيري

عوارض مصنوعي

امکانات توسعه در آينده سيستم هاي آمد و شد در کتابخانه

اصول طراحي فضاهاي داخلي و آرايش فضاهاي مختلف

دسترسي ها و روابط داخلي

فصل چهارم:((مطا لعا ت تطبيقي ))

نمونه هاي کارشده داخلي وخارجي مطا بق باطرح

کتابخانه ملي ايران

نخستين ساختمان كتابخانه ملّي

ساختمان جديد كتابخانه ملّي

كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه شيراز

کتابخانه عمومي استکهلم

کتابخانه دانشگاه اسلامي مالزي 

کتابخانه ملي فرانسه

کتابخانه بريتانيا

کتابخانه بودلين دانشگاه آکسفورد

کتابخانه دانشگاه کويمبراي پرتغال

کتابخانه دانشگاه هاروارد

استاندارد کتابخانه ها

ميزان فضاهاي کتابخانه

فصل پنجم:(( برنامه ريزي فيزيکي طرح))

انواع کتابخانه ها

کتابخانه هاي دانشگاهي 

قسمت هاي مطالعه

امکانات داخل بخش کنترل شده

کتابخانه هاي علوم

فصل ششم:شرح پيدايش ايده و تحليل آن و تبديل آن به فرم

طراحي معماري: از ايده تا فرم

آفرينش معماري

ايده ها

منابع

این فایل به صورت word می باشد و دارای 97 صفحه می باشد.

رمز فایل:

memarcad.com

Rate this post

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here