q

ساختمانی در پخ

 معمار: دفتر معماری آینه
 موقعیت: نجف‌آباد، اصفهان، ایران
تاریخ: 1392
 مساحت: 500 مترمربع
 وضعیت: ساخته‌شده
 کارفرما: آقای سیدمحمد آیتی
 تیم پروژه: علی دهقانی، علی سلطانی، عاطفه کرباسی، سپیده شریعتمداری
 جوایز: رتبه سوم گروه عمومی جایزه معمار 1392
 
علی دهقانی:
زمانی كه این پروژه به دفتر ما پیشنهاد شد، مدتی بود كه كارفرما برای انتقال تیر برق مزاحم روبروی پروژه توسط اداره برق تلاش کرده بود و نتیجه‌ای نگرفته بود. او هنوز درباره ساخت بنایش در این زمین، به خاطر این مشكل و شكل هندسی خاص آن مردد بود. بدتر اینکه، او هنگامی به سراغ ما آمد كه اسكلت و سقف‌ها اجرا شده بود و دیگر امكان جابجایی و تغییر آن نبود. اما در این میان، وسوسه تجربه طراحی نمایی در پخ، دید بسیار خوب زمین، هم از محیط اطراف به نمای ساختمان و هم از درون به بیرون، وجود درختی تنومند در شمال پروژه و نیز موضوع مقابله با نور غرب كه تقریبا بیش از نیمی از پروژه در معرض آن بود، ما را برای طراحی این ساختمان مصمم كرد.
از بخت خوب ما، نور مزاحم غرب و ساختمانی با نمای زشت شیشه‌ای و تیر برق مزاحم پروژه، هر سه در یك سمت بودند و درخت تنومند مجاور زمین، نور موافق و دید به كوه‌های شمال شهر، هر سه با هم در سمت دیگر قرار داشتند. ما تصمیم گرفتیم برای مقابله با نور مزاحم غرب و نیز كاهش دید طبقات به تیر برق و ازدحام سیم‌های مزاحم آن و نیز ساختمان زشت روبرو، نقاب‌هایی از جنس نما تعریف كنیم كه با برآمدن از سطح نما، هدف ما را برآورده كنند. این نقاب‌ها دید بدنه غربی را به سمت جنوب و دید بدنه روی پخ را به سمت شمال می‌چرخانَد و دید مزاحم بدنه شمال به دیوار پیش‌آمده را هم به سمت شمال جهت می‌دهد. همچنین زوایای برآمدن این صفحات که زاویه هر یک از سطح مجاور آن گرفته شده است، به نوعی مساله وجود ساختمان در پخ را در نما حل می‌کند.
با توجه به كاربری اداری بنا، پنجره‌های هر طبقه با ارتفاع‌های متفاوت و متنوع، برای چیدمان‌های داخل و با توجه به دیدهای مناسب اطراف، جانمایی شده است. رنگ سفید نما، هم بازی‌های نور و سایه بر روی سطح نما را بهتر نشان می‌دهد و هم در آن محیط آشفته، به نما آرامش و تشخص می‌بخشد. در نهایت، ما به سطحی یكپارچه رسیدیم كه نقاب‌ها جزیی از نما به نظر برسند، انگار كه از همان سطح و با توجه به زاویه سطحی كه روی آن قرار دارند، جدا شده‌اند. فكر می‌كنیم اكنون این ساختمان، به پاسخی یكپارچه در برابر مجموعه محدودیت‌هایی كه آن را محاصره كرده بودند، تبدیل شده است.

Untitled

ss

d

a

q

Rate this post

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here