مطالعات هنرستان فنی - (www.memarcad.com)

 

 

مطالعات و مبانی نظری هنرستان فنی (پایان نامه)

 

این فایل به صورت word می باشد وشامل 174 صفحه است.

گوشه ای از مطلب:

انسان برای ارتباط برقرار کردن و انتقال مفاهیم مورد نظر خود از بیان های مختلفی استفاده میکند. رایجترین آن بیان تکلم است که برای ارتباط حضوری و مستقیم به کار میرود.

انسان بیان دیگری را نیز برای بیان مقصود خود به کار میگیرد. هنر بیانی است که برای مفاهیم عاطفی احساسی و غیر ضروری به کار گرفته میشد مانند انسانهایی که بر اساس  تجربه و از ترکیب خاک به رنگ های متنوع با روغن حیوانات و ایجاد نقش و نگار هایی بر دیواره سکونتگاه خود در هزاران سال قبل از تاریخ سعی بر آن داشتند تا زیبایی زندگی خود را به فضای داخل کشیده و از دیواره های سخت و خشن قارهایی که در آن سکنی گزیده بود در فضای زیبای طبیعت خود را رها کنند.

این فایل شامل:

فصل اول:  ضرورت طرح

ضرورت طرح

فصل دوم:مطالعات زمينه اي

مختصري درموردشاخه ي فني وحرفه اي

آشنايی بانحوه ي ورودبه هنرستان ها

فصل سوم: مطالعات تطبیقی ونمونه موردی

دبیرستان مرکزی جونیور

دبیرستان نیاگرافالس

دبيرستان اينديان تريا

فصل چهارم:  معرفي استان وشهرستان

معرفي استان فارس

معرفي شهرستان فراشبند

جغرافیای طبیعی فراشبند

آب و هوای منطقه فراشبند

منابع آب

دشت فراشبند

جغرافیای تاریخی فراشبند

پیشینه فراشبند و بنیانگذار

شهر باستانی فراشبند

ساختار اقتصادی فراشبند

فصل پنجم:مكان يابي پروژه

انتخاب سايت

ابعاد زمین

آدرس محل

فصل ششم:اصول طراحي وتدوين برنامه فيزيكي 

فضاهای آموزشی و نظری

فضاهای اداری و فضاهای عمومی مرتبط با آن

برنامه فيزيكي طرح

فصل هفتم پيدايش ايده وتحليل آن وچگونگي تبديل ايده به فرم

دلیل انتخاب ایده

چگونگی تبدیل ایده به فرم

فصل هشتم:معرفي طرح

 منابع ومآخذ

رمز فایل:

memarcad.com

Rate this post

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here